Czech Republic

Rusko bude považovat každou raketu za jaderný útok. Odpoví stejně

Podle autorù èlánku generálmajora Andreje Sterlina a plukovníka Alexandra Chriapina nelze urèit, zda pøilétající støela je konvenèního èi jaderného typu. Rusko proto bude vnímat jakoukoliv støelu jako jadernı útok.

„Jakákoliv útoèná raketa bude považována za raketu s jadernou hlavicí. Informace o vypuštìní rakety budou automaticky pøedány ruskému vojensko-politickému vedení, které v závislosti na mìnící se situaci urèí rozsah odvetné akce ze strany (ruskıch) jadernıch sil,“ píše se v èlánku otištìném v armádním deníku Krasnaja zvìzda (Rudá hvìzda).

Agentura AP podotıká, že èlánek je v linii s èervnovım dokumentem o ruské politice jaderného odstrašování, podepsanım prezidentem Vladimirem Putinem. Rusko je podle dokumentu pøipravené použít jaderné zbranì i v reakci na konvenèní útok, kterı ohrožuje „samotnou existenci státu“.

Dokument dodává, že Rusko mùže použít svùj jadernı arzenál též v pøípadì, že obdrží „dùvìryhodné informace“ o vypuštìní balistickıch raket na ruské území nebo území jeho spojencù. 

Ruské vedení též smí odpovìdìt jadernım útokem v pøípadì nepøátelského útoku na kriticky dùležitá vojenská nebo vládní zaøízení, jejichž ochromení „zabrání odvetné akci (ruskıch) jadernıch sil“.

Ruská armáda se dlouhodobì obává, že USA mají k dispozici prostøedky, jak odstavit klíèová ruská vojenská a vládní zaøízení bez toho, aniž by se musely uchılit k použití jadernıch zbraní. Podle AP je èervnovı dokument jasnım varováním Spojenım státùm.

Ruskı ministr zahranièí Sergej Lavrov pøi pøíležitosti 75 let od shození atomovıch bomb na japonská mìsta Nagasaki a Hirošima varoval pøed „zvıšením jadernıch rizik“ a „alarmujícím obratem“ ve vojenskıch a politickıch doktrínách, kterı „akceptuje“ využití jadernıch zbraní jako prostøedkù k vedení války. Lavrov vyzval „k eliminaci rizika vojenské konfrontace mezi jadernımi mocnostmi“.

Pøípravy na jadernou válku

Existují náznaky, že že Rusko i pøes své vızvy k míru pøipravuje na možnost nukleárního konfliktu. Generální øeditel spoleènosti ONPP Tìchnologija Andrej Silkin oznámil, že vyvinuli pro ruskı bojovı letoun páté generace Suchoj Su-57 nové sklo pilotní kabiny schopné ochránit pilota pøed „jasem nukleárního vıbuchu“ a radiací.

Záhadnou explozi ze srpna minulého roku u severoruského mìsta Severodvinsk, po které v oblasti na krátkou dobu až šestnáctinásobnì stoupla radiace, ruští a západní experti spojují s testováním rakety 9M730 Burevestnik (Bouønák), kterou NATO oznaèuje jako SSC-X-9 Skyfall. Jedná se o raketu s jadernım pohonem, která má mít neomezenı dolet a nemá bıt zachytitelná radary.

Navzdory nehodì, která si kvùli mlèení úøadù vysloužila oznaèení „novı Èernobyl“, prezident Putin oznámil pokraèování vıvoje rakety. Podle jeho slov nemá ve svìtì obdoby a zajistí suverenitu a bezpeènost Ruska na nìkolik let.

Server Defense One podotıká, že americká armáda se vzdala myšlenky na rakety s jadernım pohonem kvùli øadì problémù, které jsou s jejich vıvojem spojeny. Rakety vytváøí znaèné množství radioaktivního odpadu, které hrozí otrávit posádku i každého, kdo se s raketou støetne.

Football news:

Jose Mourinho: what happened to Dyer is not normal, he was dehydrated. If the League management doesn't care about the players, I don't
Jose went berserk twice during the match with Chelsea: ran over Lampard and ran to look for Dyer - he rushed to the toilet right during the game
Lampard on relegation from the League Cup: we Need to keep a positive attitude. Everything will come if Chelsea score second, leading the score
Call of nature, what can you do? Dyer explained why he ran to the dressing room during the match with Chelsea
Mourinho and Lampard shook hands before the penalty shootout. In the first half, they had a fight
Dest arrived in Spain to complete a transfer to Barca
Lionel Messi: I Am responsible for my mistakes. I wanted Barcelona to become stronger