Czech Republic

Růst cen bytů nezastavil ani covid. Nemovitosti dál zdražují i ve světě

Ceny bytù v Praze a dalších krajskıch mìstech meziroènì vzrostly o 10,4 procenta na 67 tisíc Kè za metr ètvereèní. Nejdražší nemovitosti se prodávaly na Praze, kde cena za m² prùmìrnì dosahovala èástky 88 700 Kè. V historickém centru Prahy jedna pak prùmìr za metr ètvereèní dosáhl dokonce 157 400, nejlevnìjší byty se naopak prodávaly na Praze 9 za 80 900 Kè za metr ètvereèní.

Obnovenı èásteènı lockdown v Èeské republice zapøíèinil, že se øada podnikatelù a oborù ocitla v podobné ekonomicky tíživé situaci jako pøi první vlnì koronakrize na jaøe. I pøesto, že se mnoho lidí potıká s finanèními problémy, trh s nemovitostmi neustále roste a nejistá situace rùstu cen bytù ještì nahrává.

Z analızy TopForex pro covidovou anomálii vyplıvají dva hlavní faktory. Spotøebitelé, pouèeni nestálostí trhu, pochopili, že investovat penìžní zásoby do nemovitostí je vedle investic do zlata nejmenším rizikem. Druhım elementem jsou momentálnì vıhodné podmínky hypoteèních úvìrù, jejich úroèení a možnosti snižování splátek, mnohdy rozhodující faktory v rozhodování zájemcù o pùjèky.

Jinak tomu není ani na Slovensku. Také z údajù Národní banky Slovenska vyplıvá, že ceny nemovitostí navzdory pandemii a hrozící krizi kvartálnì stouply o 3,6 procenta. Prùmìrná cena za metr ètvereèní se ve druhém kvartálu 2020 pohybovala na úrovni 1 731 eur, zatímco ve stejném období pøed rokem to bylo 1 556 eur za m². Co se tıká hlavního mìsta Bratislavy, cena za stejné období stoupla z 2 072 na 2 273 eur za m².

V meziroèním srovnání se tempo rùstu cen realit na Slovensku dokonce zvıšilo nejvíce od roku 2008, konkrétnì o 11,2 procenta.

Drahá eurozóna

Covidová anomálie je v souèasné dobì fenoménem, kterı se dá pozorovat po celém svìtì. Napøíklad v USA rostly ceny nemovitostí bìhem tøí „nejhorších“ mìsícù po vypuknutí pandemie více, než to bylo bìhem tøí nejlepších mìsícù pøed vypuknutím poslední finanèní krize. Podle The Economist se ceny nemovitostí v zemích G7 ve druhém ètvrtletí zvıšily o 5 pìt procent, v Nìmecku vzrostly až o 11 procent.

Podle studie kterou realizoval UBS Global Wealth Management je regionem s nejvíce pøedraženımi trhy s bydlením eurozóna. Z mìst se na prvních pøíèkách se umístily Frankfurt a Mnichov. Za nimi následuje Toronto, Hongkong, Paøíž, Amsterdam a Curych. Naopak nejvíce podhodnocené nemovitosti jsou v Chicagu.

Football news:

Khabib reacted to Maradona's death: One of the greatest. Millions love football because of it
Gasperini on 2:0 with Liverpool: This is unbelievable. Atalanta played their football
Simeone on Maradona's death: Impossible to believe. He infected us with football. This is a great loss for me
Bayern and city are already in the Champions League play-offs. Who is already with them, and who is in step?
Conte Pro 0:2 from Real Madrid: We saw the difference between them and us. Inter made too many gifts
Liverpool have never scored a goal against Atalanta in their home Champions League match
Liverpool lost at home for the first time in 2 years! Gave Atalanta a couple of goals and never hit a goal