Czech Republic

Sen tragicky zesnulé Niny se pomalu plní, ze sbírky na domov pro seniory ale náhle ubylo 10 milionů

„Jednalo se o finanèní pøíslib, kterı se nakonec neuskuteènil,“ objasnila serveru Lidovky.cz jedna z organizátorek sbírky Irena Brichta z Rotary Clubu. Dar veøejnosti nyní èiní zhruba ètyøi miliony korun, nejvyšší darované èástky se pohybují kolem 50 tisíc.

„Teï se èeká na to, až rodina provede registraci, a vznikne tak jejich nadaèní fond s Nininım jménem. Jakmile celá záležitost probìhne a budou zaregistrovaní, jsme domluvení, že veškeré peníze, které jsme skrze Rotary Club vybrali, jim pøevedeme,“ objasnila serveru Lidovky.cz. Doplnila, že sbírku ještì po dobu dvou mìsícù nechají otevøenou. Pokud by nìkdo ještì bìhem té doby pøispìl, prostøedky rodinì následnì pøedají.

Projekt „Ninin sen“ se nyní snaží naplnit její rodièe a sestra Anna, kteøí se rozhodli i pomocí sbírky a novì zakládaného nadaèního fondu sehnat dostatek financí na to, aby domov seniorù nesoucí Ninino jméno skuteènì vznikl. Podle Brichty rodina aktuálnì øeší personálie, kdo se bude o projekt starat, kdo bude ve vedení, jaké budou další kroky. „Víme, že se jedná o bìh na dlouhou tra, ale to nás neodradí,“ øekla Právu sestra zemøelé Anna.

„My jako Rotary Club pouze pøedáme peníze, zbytek je na rodinì, bližší informace o následnıch postupech nemáme,“ dodala Brichta. Podle ní se však na rodinu Hustedovou obrátili lidé nejen z Èeska, ale také ze zahranièí, dokonce ji oslovili i architekti z Dánska.

Kromì finanèních prostøedkù prı lidé nabízeli i nefinanèní pomoc z hlediska poradenství, rodinu kontaktovaly i pražské mìstské èásti. „Zatím nebudu pøedbíhat, bližší informace poskytneme bìhem následujícího tıdne, kdy už budeme mít jasnou vizi a postup, jakım se budeme ubírat dál,“ øekl na dotaz serveru Lidovky.cz Ninin otec.

Tragická smrt lidi zasáhla

Veøejná sbírka získala mezi lidmi velkı ohlas, oslovil je pøíbìh, se kterım se pojí. Tragické úmrtí dívky národ zásáhlo. „Když Ninì a její sestøe Anièce umírala v Dánsku babièka, pomáhaly v tamním domovì pro seniory, kde byla babièka umístìna. Ninu fungování zaøízení velice oslovilo a chtìla postavit domov dùchodcù, kterı by fungoval na podobném principu i tady v Èesku,“ napsala rodina v úvodním textu projektu Postavme domov dùchodcù Niny Hustedové! Splòme její sen! na webu Darujme.cz, kam do páteèního veèera pøispìlo zhruba pìt tisíc dárcù.

O Ninì je známo, že se kromì zmínìného studia fyzioterapie aktivnì zapojovala do èinnosti YMCA, tedy køesanského sdružení mladıch lidí. V rozhovoru, kterı poskytla spoleènì se svou kamarádkou v èervenci roku 2019 pro Radio Prague International, uvedla, že se v organizaci, jež po revoluci podporoval i Václav Havel, angažovala od svıch šestnácti let.

Dívka zemøela násilnou smrtí v pátek 6. listopadu, okolnosti se však zatím nepodaøilo objasnit. Naposledy byla vidìna s kamarádem Janem, ten ale ve stejnı den spáchal sebevraždu, když skoèil pod vùz metra. Policie nevylouèila, že spolu obì události souvisejí. Dívka byla podle vyšetøovatelù zavraždìna.

Football news:

Milan defender Musacchio has passed a medical in Lazio
Arsenal is a big club in England. Ødegård fit into the role of the tens of Arteta. Holand on Martin
Klopp on Lampard's resignation: Abramovich is not the most patient man in the world. It is cruel to make this decision so early
Berbatov on Suarez: Barcelona showed disrespect and pays for it. Luis must be dying of laughter
In the environment of Messi deny that the player and his family members learn French
Oscar: I want to finish my career at Chelsea. I play very well, so there should be a place for me
Victor Font: Garcia is ready to play for Barca for free until the end of the season. Please buy it now