logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Sněmovna schválila se schodkem 40 miliard korun rozpočet na příští rok

„Jsem kritizován, že málo vystupuji, tak dnes se to budu snažit dohnat,“ øekl Babiš hned v úvodu. Poté zaèal pøedstavovat rozpoèet.

Ve svém vystoupení, kterım vyplnil takøka celé dopolední jednání Snìmovny, také prohlásil, že i když se ekonomické vyhlídky zhorší, vláda ekonomiku nezaškrtí, jako to udìlaly pøedchozí vlády. 

„I když bude hùø, o to víc stát bude pumpovat peníze do lidí, do platù, do dùchodù, do ekonomiky a do investic,“ uvedl Babiš. Èeská ekonomika je podle nìj jednou z nejvíce stabilních v Evropì. „Naší zemi èeká skvìlá budoucnost, my se vracíme tam, kde jsme byli za první republiky,“ dodal.

Kromì Babiše se ke slovu krátce dostal ještì pøedseda Pirátù Ivan Bartoš, kterı øekl, že premiér trochu zobstruoval dopolední program.

Navrhovanı schodek rozpoètu je 40 miliard korun, stejnì jako letos. Podle Babiše je však dùležitìjší jeho vısledek. Deficit by mohl bıt i vyšší z titulu investic, poznamenal. Dodal ovšem, že je otázkou, jak je na nì stát pøipraven.

V souvislosti s deficitem kritizoval bıvalé vlády vedené ODS, kterou obvinil, že zavinila problém s prudkım rozvojem solárních elektráren. „To dìdictví ODS je šílené,“ øekl a obèanskım demokratùm vzkázal, že znièili státní rozpoèet.

„Andrej Babiš ví, že pøedkládá špatnı rozpoèet. Tak mu nezbıvá nic jiného, než bìhem svého projevu kritizovat minulost. Dìlá to tak, jak je zvyklı: používá polopravdy a lži,“ reagoval na Twitteru pøedseda ODS Petr Fiala.

A.Babiš dnes ve svém "castrovském" projevu projel zemi køížem krážem, smíchal páté pøes deváté, lhal a ohıbal realitu, svou neschopnost svádìl na minulost. Jakoby zapomenul, že je 6 let ve vládì. Ze své zodpovìdnosti za posledních 6 let se ale žádnımi hodinovım øeèmi nevyvleèe.

Po pøestávce by mìli vystoupit další øeèníci, kteøí mají pøednostní právo hovoøit u øeènického pultu. Hovoøit by mìl pøedseda Pirátù Ivan Bartoš, pøedseda SPD Tomio Okamura, pøedseda Starostù Vít Rakušan a pøedsedkynì TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Vystoupit by mìla i ministrynì financí Alena Schillerová (za ANO). Po nich se hlásilo do rozpravy ještì 17 poslancù s øádnou pøihláškou bez pøednostního práva.

Poslanci budou muset hlasováním rozhodnout o pozmìòovacích návrzích. Tìch se sešlo kolem 160 v celkovém objemu asi 180 miliard korun. Je to víc než desetina plánovanıch celkovıch vıdajù rozpoètu.

Themes
ICO