logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Stovky lidí čekaly v dešti na památeční bankovku s Karlem Gottem, vyprodaly se za 4 hodiny

Pamìtní eurobankovka vyvolala velkı ohlas mezi zpìvákovımi pøíznivci. Už v sobotu veèer desítky lidí rùzného vìku èekaly na námìstí. V nedìli ráno už fronta vedla i skrze Jungmannovu ulici. Èekající lidé zaèal krátce pøed oficiálním zahájením prodeje zkrápìt d隝.

Vıkonnı øeditel spoleènosti Nunofia, která pamìtní bankovky vyrobila, Vladislav Klajban oèekával, že zhruba do 12:00 by mohly bıt vyprodány. Nakonec to trvalo zhruba o hodinu déle.

Pøed zaèátkem prodeje policie øešila odloženı batoh pøed prodejnou, Jungmannovo námìstí kvùli tomu obehnala páskou. Na místì byli kromì nìkolika policejních vozù také pyrotechnici, hasièi èi záchranná služba.

„S nápadem vydat tento motiv pøišel Radim Václavík. To je v podstatì náš spolupracovník, znalec historickıch èeskoslovenskıch bankovek. Vzhledem k tomu, že Karel Gott je ikona èeskoslovenské moderní hudby a má tento rok 80. narozeniny, navrhl, že by bylo velmi zajímavé ze sbìratelského hlediska pøijít s tímto vydáním,“ uvedl Klajban.

Bankovky jsou ze stoprocentního bavlnìného papíru, kterı se používá pøi vırobì skuteènıch eurobankovek. Obsahují rovnìž nìkteré ochranné prvky jako hologram èi mikrotisk. Každı kus bude mít vlastní sériové èíslo. Kupující si ale nebudou moci vybrat konkrétní èíslo a ani si nemohli suvenır rezervovat. 

Jeden z nejpopulárnìjších èeskıch zpìvákù Gott zahájil oslavy svıch osmdesátin køtem dvou kompilací Nejvìtší hity 1964-2019 a Singly - 300 písní z let 1962 - 2019. Gottovo jubileum mìl pùvodnì doprovázet narozeninovı koncert v pražské O2 arenì. Zpìvák ho však pøed èasem zrušil, jeho mluvèí Aneta Stolzová to zdùvodnila Gottovou oslabenou imunitou. Zpìvákovo životní jubileum ale bude doprovázet autobiografická kniha, která vyjde do konce roku.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO