Czech Republic

V Asii prý k práci zneužívají opice. Britské obchody stáhly sporné zboží

PETA dále uvádí, že v Thajsku s vycvièenımi makaky zachází jako se „stroji na sbìr kokosovıch oøechù“.

Bojkot sortimentu z takto získanıch zdrojù vyhlásily obchodní øetìzce Waitrose, Ocado, Co-op, Boots i Morrisons. „Zavázali jsme se v rámci naší praxe ochrany zvíøat nikdy vìdomì neprodávat žádné zboží, k jehož vzniku pøispìly opice,“ uvedl ve svém prohlášení øetìzec Waitrose. „Øídíme se etickımi pravidly a nedovolujeme, aby zdrojem u nás prodávanıch produktù byla práce opic,“ uvedli zástupci Co-opu.

Na Twitteru se pro zastavení prodeje takového zboží vyslovila v pátek snoubenka britského premiéra Carrie Symondsová, která patøí k ochráncùm pøírody. Pozdìji se ještì obrátila na Tesco s vızvou, aby se pøipojilo také.

„Kosové mléko a voda, které se prodává u nás, není získáno díky práci opic; neprodáváme žádné znaèky, na nìž upozornila PETA,“ sdìlil k tomu mluvèí øetìzce Tesco.

Zástupci PETA tvrdí, že v Thajsku našli osm míst, kde jsou makakové nuceni sbírat kosové oøechy urèené na export do celého svìta. Samci dokážou dennì natrhat až 1 000 kusù. Organizace rovnìž našla „opièí školy“, kde se zvíøata cvièí na sbìr ovoce a k pobavení turistù také jezdit na kole nebo hrát košíkovou. „Mnoho z nich bylo odchyceno jako mláïata a je u nich patrné stereotypní chování, jež svìdèí o tom, že ta zvíøata žijí ve velkém stresu,“ sdìlila k tìmto zaøízením PETA.

Opice jsou podle ní øetìzem pøipoutány k pneumatikám nebo zavøeny do mimoøádnì malıch klecí. Pracovníci organizace vidìli, jak se opice pøivázaná provazem s køikem snažila utéct nebo jak zavøené zvíøe zbìsile tøáslo klecí. Nìkteøí chovatelé sdìlili, že pokud se zvíøe majitele pokusí kousnout, vytrhají se mu špièáky.

„Tato zvìdavá a velmi inteligentní zvíøata pøicházejí o svobodu, spoleèníky, psychologickou stimulaci a vše, co dává smysl jejich životu. To vše pro to, aby byla zneužita na sbìr kokosu,“ sdìlila øeditelka PETA Elisa Allenová, již citoval server BBC.

Football news:

Thomas Tuchel: If both legs were intact, you could have seen my 40-meter sprint
PSG saved Tuchel's pet: Choupo-moting got everyone for free, managed not to score from a centimetre, and now pulled Paris to the semi-finals of the Champions League
Gian Piero Gasperini: The worst part is that we were so close. I can only thank the guys
Neymar was the player of the match Atalanta-PSG. He gave an assist
ПС PSG suffered through the entire quarter-final and turned it over in 149 seconds. Lifted the Italian curse and went so far in the Champions League for the first time in 25 years
ПС PSG's pain was transformed into happiness: in three minutes, the suffering stars turned into celebrating kings
The club from Italy won't win the Champions League for the 10th year in a row. This is an anti-record