Czech Republic

V den otravy řeky Bečvy došlo v Deze k nehodě. Chemička popírá, že by havárie mohla způsobit otravu ryb

Mluvèí Agrofertu Karel Hanzelka v pondìlí øekl, že 20. záøí se v Deze stala provozní událost, která však nemìla charakter havárie. Ze své podstaty nemohla bıt pøíèinou otravy ryb v Beèvì, uvedl Hanzelka.

Policie a ÈIŽP se k informacím deníku nechtìly vyjadøovat. Podle deníku se incident stal 20. záøí nad ránem v èásti chemièky, v kaustifikaèní jednotce. Pracovník obsluhující kaustifikaci spustil ohøev toxické smìsi, usnul, smìs se pøehøála a zaèala vøít a vystøikovat ven z reaktoru a dostala se až za obrubník havarijní jímky, na silnici pøed kaustifikaèní jednotkou, kde stekla do otvorù dešové kanalizace. 

Podle deníku kyanid buï nebyl hlavní èi jedinou pøíèinou otravy v Beèvì, nebo jí dokonce nemusel bıt vùbec. Pøíznaky u otrávenıch ryb v Beèvì podle èlánku neodpovídaly otravì kyanidem. Deník neuvedl, kudy by se smìs z dešové kanalizace mohla do øeky dostat.

Hanzelka øekl, že v dùsledku pochybení zamìstnance pøetekla smìs sody a vápenného hydrátu z provozního reaktoru kvùli pøekroèení teploty smìsi v reaktoru. „Tvrzení nìkterıch médií, že jde o toxické látky, je mylné. Podle bezpeènostních listù obou uvedenıch složek ani jedna z tìchto látek není toxická,“ uvedl Hanzelka. 

„Navíc pøevážná èást uniklé smìsi skonèila v záchytnıch valech, odkud byla pøeèerpána k pøeèištìní do chemické èistírny odpadních vod. Dále pak bylo postupováno podle standardních technologickıch postupù,“ uvedl Hanzelka.

Chemièka podle nìj provozuje kanalizaèní systém, kterı separuje a ošetøuje odpadní vody podle jejich použití. „Je proveden tak, aby právì v pøípadì podobnıch provozních událostí nemohlo dojít ke škodám na životním prostøedí,“ uvedl mluvèí.

Kontrola dešovıch vod podle nìj neprokázala nadlimitní pøekroèení jakéhokoli sledovaného parametru. „Jsme si stoprocentnì jistí, že tato provozní událost v našem podniku nebyla a ani nemohla bıt pøíèinou otravy ryb. Do øeky Beèvy se v souvislosti s touto událostí nemohly dostat žádné dešové ani odpadní vody, které by byly kontaminovány jakoukoli toxickou látkou,“ uvedl Hanzelka.

Ekologická havárie postihla øeku v úseku pod Valašskım Meziøíèím po Pøerov. Podle odborníkù kyanid poškodil vodní biotop na zhruba 40 kilometrech toku. Policie pøípad vyšetøuje. „Vzhledem k probíhajícímu šetøení se k dílèím informacím zveøejnìnım médii nyní vyjadøovat nebudeme,“ øekla v pondìlí krajská policejní mluvèí Lenka Javorková. 

Kriminalisté stále èekají na vısledky znaleckého zkoumání, lhùta na vypracování posudku uplyne 20. prosince. ÈIŽP se k informacím uvedenım v èlánku Deníku Referendum nechtìla vyjadøovat. „Pøípad otravy Beèvy primárnì vyšetøuje Policie ÈR, nikoli redaktoøi Deníku Referendum. Jejich novou teorii ÈIŽP proto nebude, a ani nemùže, veøejnì komentovat,“ uvedla mluvèí inspekce Radka Nastoupilová.

Football news:

Lampard will be sacked if Chelsea's results don't get better soon. Allegri and Tuchel are Interested (Sky Sports)
Cristiano Ronaldo: I am very happy with my fourth title in Italy. This is the Juventus we love! 🏆
Zidane has no intention of resigning, Real Madrid will make a decision after the season (Marca)
Chiesa injured his ankle. He was replaced in the match against Napoli
Neuer on Bayern's two consecutive wins: This is a message to the competitors
Gattuso about 0:2 with Juve: Insigne should not think that Napoli lost because of him
Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans