Czech Republic

Vědci žádají vládu, aby upustila od vývoje české vakcíny. Projekt je ‚naivní a nekompetentní‘

„Úmysl vlády pokraèovat ve vıvoji inaktivované vakcíny proti covidu-19 je v kontextu vıvoje pandemie infekèního onemocnìní, jakož i v souvislosti s pokroky v moderních technologiích pro vırobu vakcín, naivním a nekompetentním projektem,“ uvedli vìdci. 

Pod prohlášením je podepsáno devìt vìdcù Uèené spoleènosti, mimo jiné virolog a první místopøedseda Uèené spoleènosti Libor Grubhoffer a další odborníci na virologii, jako Ivan Hirsch èi Ruth Tachezy.

Pøedpokládanı rozpoèet na další vıvoj by podle vìdcù byl jenom zlomkem reálnıch nákladù spojenıch s vıvojem vakcíny a zejména s preklinickımi a klinickımi testy.

Upozoròují také na to, že technologie inaktivované vakcíny, kterou èeskı projekt používá, je pøíkladem „pøekonané technologické platformy“. Tato technologie, která se využívá pøi vırobì èínskıch oèkovacích látek Sinovac, Sinofarm a indické vakcíny Covaxin, má podle vìdcù øadu nevıhod. „Takto jednou pøipravenou vakcínu navíc není možné aktualizovat pro pøípad ochrany pøed šíøícími se novımi pøirozenımi mutacemi,“ uvedli vìdci. 

Pøitom právì možností ochrany proti novım mutacím koronaviru ministerstvo zdravotnictví návrh na pokraèování vıvoje zdùvodòovalo. Naopak nyní registrované genové a vektorové vakcíny umožòují podle vìdcù pohotovou aktualizaci a pøeprogramování na nové varianty koronaviru.

Vìdci proto vládu žádají, aby od plánu vyvíjet inaktivovanou vakcínu proti covidu-19 upustila a peníze vyhrazené na projekt úèelnì využila na podporu vızkumnıch kapacit, které mohou pomoci øešit pandemii covidu-19 v Èesku.

Proti pokraèování vıvoje èeské vakcíny se už v úterı vyjádøil také pøedseda Èeské vakcinologické spoleènosti Roman Chlíbek. Pokraèovat podle nìj nemá smysl.

Na projektu èeské vakcíny loni pracovali odborníci ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ), Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Koordinátorkou tımu byla poslankynì ANO, kardioložka Vìra Adámková. Vıvoj v první fázi stál 4,3 milionu korun. Ministr zdravotnictví Jan Blatnı (za ANO) loni v prosinci øekl, že ve vıvoji není tøeba pokraèovat, protože bude brzy k dispozici vakcína komerèní. Dosud byly v EU registrovány tøi vakcíny, a to od firem Pfizer/BioNtech, Moderna a AstraZeneca. Oèkování kvùli nedostatku oèkovacích látek není tak rychlé, jak se pøedpokládalo.

Football news:

Guardiola about the Champions League: You work for 10 months, and you are judged by one game. You fly out - the season is recognized as a failure. Unfair
Tony on Ronaldo throwing the shirt: A great champion should set an example. I am not impressed with his attitude to the team
3-4 microphones on the players will make football more exciting. Interview with an American who has been changing the sound of the Olympics for 25 years
Barcelona are looking for a left-handed central defender. The club is Interested in Romagnoli, Martinez from Ajax and Senesi from Feyenoord
Rice is Interested in a move to Manchester United. West Ham midfielder asked about the club from Maguire and Shaw
Leipzig will request 15-20 million euros for Nagelsmann in case of an appeal from Bayern
Dortmund coach Terzic on City's penalty shootout: We were clearly told that it was not considered a violation of the rules