Czech Republic

Veslařům začala sezona, v Praze vládli Synek a Antošová

„Už jsem tenhle závod jel, poprvé v roce 2000 jako èerstvı chlap. Nìkolikrát jsem vyhrál, ale mockrát jsem ho nejezdil, protože normálnì se jezdí na zaèátku dubna a to se vždycky teprve rozjíždím. Teï byl termín mnohem lepší,“ øekl Synek ÈTK a Právu. Podle oèekávání závod O cenu Jaroslava Ondráka bez problémù i tentokrát vyhrál.

Pìtinásobnı mistr svìta se stejnì jako vìtšina veslaøù na závod tìšil a bral ho jako pøíjemné zpestøení tréninkù. „Super, že jsme mohli jet. Už to bylo dlouhı. Jak nám odložili olympiádu, tak to jednu chvíli vypadalo, že rok navíc bude nekoneènı. Takhle aspoò máme šanci závodit u nás. Je dobré, že když èlovìk trénuje, mùže to vyzkoušet a prodat,“ uvedl Synek.

Sedmatøicetiletı veslaø se chce letos i s ohledem na olympijské hry v Tokiu vìnovat závodùm na dvojskifu. Dnes zmìøil síly i se svım novım parákem Jakubem Podrazilem, kterého porazil o 22 sekund.

„Startoval hned za mnou, tak jsem se bál, aby mì nedojel, což se naštìstí nestalo. Øíkal mi, že jestli se to stane, tak už spolu do dvojskifu nesedneme,“ pousmál se Podrazil, jenž si novì zvyká na závodìní se dvìma vesly.

Dosud se vìnoval nepárovım disciplínám. „Nejvìtší problém mi dìlá balanc. Loï je uzouèká, doteï jsem jezdil na dvojce, která je mnohem širší. Musím najezdit tisíc kilometrù, abych se cítil komfortnìji. Zatím se klepu, ale myslím, že to smìøujeme dobøe,“ øek Podrazil, kterı nakonec obsadil tøetí místo. „Na skifu jsem jel po deseti letech, takže jsem to èekal horší. Nakonec jsme si to docela užil,“ uvedl.

Prestižní souboji svedly i nejlepší èeské veslaøky Kristına Fleissnerová a Lenka Antošová, která potvrdila roli favoritky. „Mìla jsme trošku obavy ze vzdálenosti, tak jsem asi jela nižší frekvencí,“ pøiznala Fleissnerová, která byla nakonec tøetí o 25 sekund za vítìzkou. „Jsem závodní typ, takže jsem ráda, že to trošku osvìžilo trénink. Byla bych ale radši, kdybych mìla soupeøe vedle sebe. Jak jedeme s minutovım odstupem, tak nejste v kontaktu a spíše si hlídáte toho za sebou a odhadujete, zda je za vámi o tu minutu,“ uvedla Fleissnerová.

Antošová byla spokojená, že si koneènì mohla zazávodit. „Bylo to po dlouhé dobì, takže to bylo dost nároèné. Trošku jsem zapomnìla, že je veslování tak tìžké. Ještì na takhle dlouhé trati. Ale líbilo se mi to,“ øekla. Vısledky podle ní nebyly tak dùležité. „Nìco mohou napovìdìt, ale rozhodnì to neukáže, kdo jak na tom bude na dvoukiláku, kterı bude rozhodující,“ uvedla Antošová.

Souèástí závodu byla i netradièní otoèka. Veslaøi startovali pøed poøádající Slavií a po tøech kilometrech se vraceli zpìt. „Mìla jsme z ní trošku strach, protože mi fakt nejde. Pamatuji si, že když ještì závodila ségra, tak ta loï otoèila jako nic a dala mi jen na otoèce 20 vteøin. Nakonec to ale nebylo tak hrozné, doufám,“ øekla Antošová, která trochu bojovala i s tratí. „Musí se tady jet hodnì u bøehu a strachovala jsem se, abych to nìkam nenarvala. Když jsem jela v tréninku, tak tam pokaždé nìco bylo a vždy to bylo nìco jiného. Nedokázala jsem si natrénovat stopu,“ pøiznala Antošová.

Veslaøské distanèní závody v Praze

O cenu J. Ondráka - skif:
Muži:

Ženy: 1. Antošová (Slavia Praha) 24:14,9, 2. Novotníková (LS Brno) 24:24,7, 3. Fleissnerová (Slavia) 24:40,7.

O cenu M. Suchopára - dvojka bez korm.:
Muži:
1. Kapa, Baranivskyj (Hamr) 21:33,8, 2. Mach, Mahler (Dukla) 21:52,1, 3. Caban, Šimkovskı (Hamr) 22:20,9.
Ženy:

Football news:

Hakimi will return to Real Madrid and extend his contract until 2025
Roma want to extend Smalling's loan for a year with a 14 million Euro buyout commitment
The transfer window in France will open on June 8
Flamengo extended the contract with head coach Jesus for 1 year
Bashkirov about life without a driver's license: he Loved Cycling. I will buy a highway and go on vacation to St. Petersburg, it is 1500 km
Angel Di Maria: I'm Glad I didn't move to Barca in 2017. I am happy at PSG
The wife of a Serbian from galaxy called for shooting rioters