logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Více peněz na silnice, ale pouze na papíře. Resort dopravy kouzlí s čísly

Kremlík po setkání s ministryní financí Alenou Schillerovou oznámil navıšení rozpoètu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) o pìt miliard. Jenže po dùkladnìjším pohledu na jednotlivé položky pøíjmù dopravního fondu se nadìje na to, že penìz do silnic a železnic pøiteèe více než letos, zaène rozplıvat. 

Velká èást onìch pìti miliard korun, které údajnì pøidalo ministerstvo financí, totiž zùstane jen na papíøe. Pøíspìvek státu na vıstavbu a­ opravy dopravní infrastruktury letos èiní 70 miliard a zahrnuje kromì dotace ze státního rozpoètu podíl na vybranıch daních z paliv a ­pøíjmy z dálnièních známek a kamionového mıta.

Dvì poslednì jmenované položky jsou pøitom oproti letošnímu rozpoètu navıšeny o 5,1 miliardy korun, aniž by k ­takto optimistickému pøedpokladu existoval rozumnı dùvod.

Nejzøetelnìji je to vidìt na oèekávaném vıbìru poplatkù z dálnièních známek. Ty by podle ministerstva financí mìly napøesrok vynést 7,3 miliardy korun, tedy o 2,2 miliardy více než letos. Úøad totiž do pøipravovaného rozpoètu zapoèítal jejich zdražení, které ovšem Poslanecká snìmovna zamítla.

Kolik penìz jde na silnice a železnice

Sám ministr dopravy dokonce uvedl, že o­ zamıšleném zdražení roèního kuponu z 1500 korun na dva tisíce je možné uvažovat až po dokonèení rekonstrukce dálnice D1. „Návrh pøíjmù z èasovıch poplatkù za užívání dálnic a rychlostních silnic ve vıši 7,3 miliardy Kè vycházel z pøedpokladu zvıšení zákonného limitu ceny dálnièního kuponu, k èemu však na základì rozhodnutí Poslanecké snìmovny nakonec nedojde,“ øekl MF DNES mluvèí ministerstva financí Jakub Vintrlík. Zároveò upozornil, že návrh rozpoètu dopravního fondu není finální a­ mùže se ještì mìnit.

Velké ministerské oèi

Podobnì optimistickı byl resort financí, pokud jde o zvıšení pøíjmu z­ elektronického mıta. Od nìj oèekává meziroèní navıšení 2,8 miliardy. Na rozdíl od dálnièních známek, jejichž cena se oproti letošku mìnit nemá, zvıšení vıbìru mıta své opodstatnìní má.

Od pøíštího roku se totiž do systému vıbìru pøipojí témìø 900 kilometrù silnic prvních tøíd a ty vıbìr zvıší. Ale tìžko poroste tolik, aby po odeètení nákladù byl o 2,8 miliardy vyšší.

Samotné ministerstvo dopravy pøedpokládá, že rozšíøení sítì zpoplatnìnıch silnic by mohlo vynést 1,5 miliardy korun, což se blíží pøedpokladu, kterı pro ministerstvo spoèítala poradenská spoleènost Deloitte. Ta oèekává, že rozšíøení pøinese 1,3 miliardy a o dalších 200­ milionù se postará obecné zvıšení intenzity kamionové dopravy.

Vıraznì nižší vıbìr mıta v souvislosti s rozšíøením zpoplatnìnıch kilometrù oèekává souèasnı správce mıtného systému, spoleènost Kapsch. Podle nìj novì zpoplatnìné silnice první tøídy vynesou 600 ­až 700 milionù.

„Pokud vycházíme z dopravní intenzity na jednotlivıch silnicích, z­ plánovanıch novì zpoplatnìnıch 880 kilometrù jednièek má mıtnou vınosnost srovnatelnou s ­již zpoplatnìnımi jednièkami jen mizivıch 76 ­km silnice I/35, na jejímž místì se navíc staví budoucí dálnice,“ uvedl mluvèí Kapsche David Šimoník.

O nìco støízlivìjší jsou odhady ministerstva financí ohlednì vıbìrù spotøební danì z pohonnıch hmot a motorovıch olejù nebo u silnièní danì, kterou platí za provoz aut firmy a osoby samostatnì vıdìleènì èinné. Penìz, které by se z ­tìchto daní mìly v pøíštím roce vrátit zpìt do dopravy, by mìlo bıt pouze o­ sto milionù více než letos.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO