Czech Republic

VIDEO: Pořádkové síly na dav v Londýně nestačily, nechaly se zahnat na útěk

Incident zaèal zhruba kolem desáté hodiny veèer. „Policisté byli na místo povoláni kvùli velkému množství shromáždìnıch lidí, hluku a násilí,“ uvedl zástupce komisaøe metropolitní policie Laurence Taylor. Podotkl také, že podobné akce jsou nelegální, protože ohrožují veøejné zdraví.

Na zábìrech svìdkù jsou vidìt policisté s ochrannımi štíty, jak køièí „držte se zpátky“, zatímco se snaží rozehnat dav. Když po nich lidé zaènou házet lahve, policisté se dávají na ústup.

Vyšetøovatelé ze Scotland Yardu uvedli, že se strážci zákona snažili pøimìt dav k opuštìní prostoru a po násilné odezvì se potøebovali znovu pøeskupit. 

Na pomoc krátce nato pøijela zásahová jednotka s tìžkoodìnci. Tìm se podle vıpovìdí svìdkù dostalo ještì vìtšího odporu ze strany vıtržníkù. Na místì nakonec zasahovaly dvì stovky policistù. Dav se pøesto podaøilo rozehnat až kolem kolem jedné hodiny v noci.

Taylor oznaèil násilí proti policistùm za nepøijatelné. „Nebudeme ho tolerovat v žádné formì. Zásah tìžkoodìncù je jasná odpovìï a zpráva, že každı podobnı incident zastavíme a potrestáme,“ dodal.

Server Independent podotıká, že dav tvoøili pøevážnì mladí lidé. Násilnosti mají údajnì na svìdomí èlenové západních a jižních gangù, které v Londınì operují. Za posledních nìkolik tıdnù se také nejedná o první pøípad. Nelegální shromáždìní rozhánìli policisté již na dalších místech hlavního mìsta.

Football news:

Spartak is going to withdraw from the RPL because of the refereeing – your reaction?
There are 2 cases of coronavirus in Atletico. The match with Leipzig – August 13
Renzo Ulivieri: Pirlo is one of the most profound thinkers of world football. He knows more than most coaches
Pirlo wants to sign Tonali at Juve. Alternative – Locatelli
Before the match with Real Madrid, sterling watched a video of the defeat by Tottenham in the 2018/19 Champions League
Andrea Pirlo: I am Flattered to have received such respect and trust from Juventus
Former Manchester United midfielder angel Gomez has moved to Lille. He will spend the season on loan in Boavista