logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

VIDEO: Železnou oponu překonal jako první animovaný pes Sputnik

Uprchly totiž na Západ a Fany se vydává na dobrodružnou cestu, aby spolužaèce psa vrátila. Stanou se spolu svìdky bouølivıch událostí a pejsek Sputnik je nakonec první, kdo po pádu železné opony pøejde pøes hranice.

Film líèící podzim 1989 z pohledu dítìte vznikl v koprodukci Nìmecka, Èeska, Lucemburska a Belgie, režírují jej Ralf Kukula a Matthias Bruhn.

Do evropskıch kin se vydá k 30. vıroèí svobody, u nás bude mít premiéru 9. listopadu jako pøipomínka dne pádu Berlínské zdi.

„Pøináší velkı, neuvìøitelnı, napínavı, emocionální a místy velmi zábavnı pøíbìh. Aby zùstal zachován i pro následující generace, musí se vyprávìt jako dobrá pohádka. Jenže tentokrát jde o skuteènost,“ popisuje Bruhn snímek natoèenı metodou klasické 2D animace jako slavná Èervená želva.

„Animátoøi mìli k dispozici zvukovou stopu a strefovali se do ní, což je jednodušší než namlouvání dialogù do pohyblivıch kreseb,“ podotıká tuzemskı koproducent Martin Vandas ze spoleènosti Maur Film. Èeskou verzi dabovali Aòa Geislerová, Marek Daniel nebo Richard Genzer.

Film inspirovanı nìmeckou dìtskou knížkou, ve kterém se objeví vıjevy z demonstrací, doboví pøíslušníci vıchodonìmecké tajné policie èi slavné trabanty emigrantù, má však podle Vandase kromì historické linky i nadèasovou platnost. „Ukazuje, že nìkdy mohou mít dìti víc rozumu než rodièe. A že to rozumní rodièe poznají, pochopí i odmìní,“ shrnuje.

Ukázku z filmu Fany a pes najdete na videu.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO