Czech Republic

Vláda rozhodne, jak bude vypadat nový PES, i jestli otevře skiareály

Návrh ministerstva poèítá s tím, že již v nejpøísnìjším pátém stupni by se lidé mohli vrátit do fitness, ale potøebovali by negativní antigenní testy. Na test hrazenı ze zdravotního pojištìní mají lidé nárok jednou za pìt dnù. Pokud by ho potøebovali èastìji, museli by si ho zaplatit.

Poèítá se také se zavedením možnosti v nejpøísnìjším stupni pùjèovat knihy z vıdejních okének veøejnıch knihoven.

Ve ètvrtém stupni by se lidem s negativní testem a respirátorem FFP2 mohly otevøít také nìkteré kulturní akce. V nové podobì tabulky opatøení PES by nemusel bıt nutnı nouzovı stav pro dva nejménì rizikové stupnì a vláda by v takovém pøípadì mohla opatøení pøijímat i bez nìj. Nouzovı stav je schválen zatím do 14. února.

Ministøi se vrátí také k pravidlùm pro skiareály, o jejichž otevøení usiluje ministr prùmyslu a obchodu Karel Havlíèek a tlaèí na to také komunisté. Otevøení skiareálù 29. ledna byla jedna z jejich podmínek pro souhlas s prodloužením nouzového stavu. Druhou byl návrat alespoò èásti dìtí do škol od února.

„Já jsem zdìšen, že by se o boji s epidemií mìlo rozhodovat jinak než odbornì, na základì nìjakıch ultimát èi politickıch dohod v zákulisí,“ øekl ministr vnitra Jan Hamáèek po jednání Ústøedního krizového štábu.

Vicepremiér Havlíèek, kterı prosazoval otevøení skiareálù již na pondìlním jednání vlády, dostal za úkol pøipravit pøísnìjší režim pro jejich provoz.

Rozhodnout by vláda mìla i o návrhu ÈSSD, podle nìjž by lidé, kteøí zùstanou v karanténì, kromì nemocenské dostávali pøíspìvek 250 korun dennì za každı den v karanténì, a to maximálnì deset dnù. Zamìstnavatel by si o tuto èástku snížil povinné odvody.

„Z mého pohledu je to velmi jednoduchı a relativnì levnı mechanismus, kterı umožní hygienì lépe s tou epidemií bojovat, protože lidé ztratí obavu hlásit kontakty nebo úplnì a pravdivì odpovídat na dotazy, øekl Hamáèek.

Ministr zdravotnictví se k tomu již v pondìlí vyjádøil kladnì. „Umím si pøedstavit, že se na nìèem takovém dohodneme,“ øekl Blatnı.

Jak vypadá souèasnı PES:

Proti­epi­de­mi­ckı
systém

STUPEÒ
1

STUPEÒ
2

STUPEÒ
3

STUPEÒ
4

STUPEÒ
5

Rizikovı index 0-20 21-40 41-60 61-75 76-100
Ochrana nosu a úst -
Hromadné akce ve vnitøních a venkovních prostorech -
Svatby, pohøby a bohoslužby -
Návštìvy ve zdravotnickıch zaøízeních a zaøízeních sociálních služeb -
Omezení volného pohybu osob -
Omezení provozu orgánù veøejné moci a správních úøadù -
Poskytování ubytovacích služeb -
Školství -
Sportovní soutìže -
Rekreaèní sporty -
Bazény, wellness centra -
Kultura -
Muzea, galerie -
Hrady a zámky, památky -
Knihovny -
Herny, kasina, sázkové kanceláøe -
Provozovny stravovacích služeb -
Konzumace alkoholu na veøejnì pøístupnıch místech -
Nákupní centra -
Maloobchod -
Ostatní služby s provozovnou -
Podnikatelské subjekty - vırobní a skladové provozy -
Podnikatelské subjekty - kanceláøské a ostatní provozy -
Láznì -
Vìzeòství -
Nezbytnost vyhlášení nouzového stavu -
Kontrola dodržování opatøení -

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7