logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Vozidlo Perun pro speciální síly nemohlo ve zkouškách uspět, tvrdí výrobce

„Metodika vojskovıch zkoušek byla postavená tak, že jsme ji nemohli splnit. Byla daná dva dny pøedem,“ citovala agentura ÈTK øeditele a majitele pøelouèské firmy SVOS Jaroslava Èerného. 

Vyjadøovat se k závìrùm vojskovıch zkoušek blíž firma zatím nechce, váže ji mlèenlivost. Podrobné stanovisko chce poskytnout až po 19. srpnu.

Ministerstvo obrany pøed tıdnem oznámilo, že vozidlo Perun 4x4 vyvinuté pro vojáky z 601. skupiny speciálních sil z Prostìjova neprošlo vojskovımi zkouškami.

Ètyøi vozidla Perun za 94,5 milionu korun mìli vojáci dostat už loni na podzim. Zatímco podnikovımi i kontrolními zkouškami vozidla loni prošla, vojskové zkoušky pro ovìøení, zda splòují požadavky armády, se ovšem tehdy nepodaøilo dokonèit a probìhly tak až v polovinì letošního roku. 

Podle vırobce byly ale vojskové zkoušky prodlouženy a posunuty, protože armáda své požadavky na vozidla poupravila. Vozidlo je tak proti pøedpokladùm t잚í, když pùvodnì mìlo vážit 10,4 tuny.

Mluvèí ministerstva obrany Jan Pejšek uvedl, že další postup bude vedení øešit s vırobcem.

Firma SVOS zvítìzila v tendru na dodávku bojovıch vozidel pro speciální síly v roce 2017. Jako jediná byla schopná splnit nároèné požadavky armády, pøedevším požadovanou úroveò odolnosti proti minám. Firma tvrdí, že dodnes žádnı jinı otevøenı prùzkumnı vùz na svìtì takovıch parametrù nedosáhl.

Perun 4x4 je takzvanì otevøené vojenské bojové terénní vozidlo pro pøepravu až pìti lidí a materiálu. Zároveò umožòuje pøepravu ranìného na nosítkách ve vodorovné poloze.

VIDEO: Nová vozidla pro speciální jednotku bude mít armáda letos

Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Je vybaveno balistickou ochranou a kulometem ráže 12,7 mm nebo automatickım granátometem do ráže 40 mm, lehkım kulometem ovládanım ze sedaèky spolujezdce a systémem pro zadımení. Hlavní zbraò je umístìna na otoèném kruhu nad støedem vozidla na trubkovém rámu. Ten slouží zároveò jako ochrana osádky pøi pøevrácení vozidla.

Perun 4x4

Pøelouèská spoleènost patøí mezi pøední evropské vırobce pancéøovanıch vozidel. Ve vojenské oblasti zajišuje dodávky speciální obrnìné techniky jako napøíklad lehká prùzkumná vozidla Kajman, obrnìné verze vozidel Land Rover, pancéøované vozy Toyota Land Cruiser èi pancéøové kabiny pro svìtové vırobce vojenskıch vozidel.

Kromì toho se soustøedí na vırobu víceúèelovıch vozidel a limuzín urèenıch pro ochranu osob, terénních chránìnıch vozidel, vozidel pro pøepravu cenin a chránìnıch materiálù a vozidel pro speciální použití u policie. Souèástí portfolia je také vıroba pancéøování a neprùstøelnıch skel.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO