Czech Republic

Vyléčením z covidu problémy nekončí. Uzdravené trápí dlouhodobé vyčerpání, na věku nezáleží

„Mnozí pacienti mi v ordinaci øíkají, že jsou po koronaviru vyèerpanìjší než po prodìlání jiné nemoci. Únava je urèitì vìtší,“ øekl serveru Lidovky.cz pøedseda Sdružení praktickıch lékaøù Petr Šonka.

Potvrzuje to i irská studie z konce záøí. Podle ní více než polovina vyléèenıch pociuje pøetrvávající únavu. A to klidnì deset tıdnù po klinickém zotavení z covidu-19. Vìdci navíc upozoròují, že nezáleží na tom, zda mají lidé za sebou lehkı, støednì tìžkı, èi tìžkı prùbìh onemocnìní. Roli nehraje vìk ani zdravı životní styl.

„Únava po prodìlání koronaviru nesouvisí s fyzickou kondicí daného èlovìka. Ukazuje se, že nìkteøí vysportovaní jedinci mají paradoxnì delší dobu problémy a jsou déle unavení,“ souhlasil Šonka. Zároveò ale upozoròuje, že o novém typu koronaviru stále víme málo, a proto je brzo na pøedèasné závìry. „Únava je obecnì pøíznak každé virózy, ale proè je zrovna po covidu-19 vìtší, zatím poøádnì nevíme,“ pøiznal šéf praktikù.

Nicménì imunologové už nyní pøedpokládají, že vysílení organismu jde ruku v ruce s oslabenou imunitou. „Bìhem nemoci se nìjakım zpùsobem vyèerpá a pak se velmi pomalu obnovuje,“ øekl serveru Lidovky.cz virolog Ivan Hirsch z Pøírodovìdecké fakulty UK.

Èlovìk má po prodìlání covidu oslabenı imunitní systém i z toho dùvodu, že nemoc je zákeønìjší. Kupøíkladu oproti sezonní chøipce napadá vìtší množství orgánù. „Novı koronavirus má receptory na všech možnıch orgánech, proto pak v závažnìjších pøípadech napadá tøeba i ledviny,“ uvedl Hirsch. Tìlo je tím pádem více vyèerpané a unavené.

„Jsem poøád unavenı, hlavnì po ránu a veèer. Na únavu jsem pøitom døív tolik netrpìl,“ øekl serveru Lidovky.cz osmadvacetiletı Patrik, kterı se z koronaviru vyléèil v polovinì záøí. Prùbìh nemoci pøitom nemìl nikterak vážnı, léèil se doma s kašlem a zvıšenou teplotou.

Pro doplnìní energie lékaøi doporuèují vitaminy C a D. „Ty pomohou, ale nemyslím si, že problém zcela vyøeší. Je potøeba rekonvalescence, po prodìlání vážnìjší nemoci, jako je covid-19, by mìl èlovìk zùstat v klidovém režimu,“ uvedl šéf Sdružení praktickıch lékaøù Šonka. Vyléèenı by se podle nìj nemìl snažit za každou cenu vrátit se okamžitì do normálního života a fungovat na sto procent.

„Snažím se šetøit, ale do práce normálnì chodím. Zatím nesportuji jako døív a obecnì jsem více doma, ale to teï asi každı vzhledem k vládním naøízením,“ uvedl Patrik z Prahy. Uzdravení dle odborníkù nemají podceòovat spánek a mìli by se vyvarovat stresu.

Poškozené plíce

Vedle pøetrvávající únavy mají lidé problémy i s dıchaním. Podle studie lékaøù Fakultní nemocnice v Hradci Králové má až ètyøicet procent vyléèenıch i ètvrt roku po uzdravení poškozené plíce. To pak vede k dušnosti a zadıchávání se i pøi menší námaze.

Do vızkumu se zapojilo 79 lidí, vìtšina z nich pøitom mìla velmi mírnı prùbìh onemocnìní. Podobné závìry pøináší i jiné zahranièní studie. „Jsme si skoro jisti, že podstatná èást pacientù bude v poøádku za šest nebo dvanáct mìsícù. Je to ale nìco, co èlovìka vyøadí na øadu mìsícù, a je dobré o tom vìdìt,“ uvedl k vısledkùm pro ÈT pøednosta plicní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové Vladimír Koblížek.

Lékaøi si zatím nejsou jistí, kdy únava po prodìlání nemoci zcela odezní. „Je to individuální. Pacienti jsou rùzní, nìkteøí mají pøetrvávající obtíže klidnì tıdny, nìkdo je za dva až tøi dny v poøádku,“ øekl Šonka.

Podle irské studie únavovım syndromem trpí èastìji ženy než muži. Dlouhodobou únavu ve vızkumu ohlásilo 67 procent z nich. Muži mají pøitom dvakrát vìtší pravdìpodobnost, že se nakazí koronavirem. Je to tím, že mají více testosteronu, virus se pak dostane do tìla rychleji. Vızkum probíhal v nemocnici St. James v Dublinu a lékaøi zkoumali celkem 128 pacientù.

Provází je „dlouhı covid“

Jelikož negativním testem zdravotní potíže nekonèí, odborníci pro pøetrvávající následky choroby používají oznaèení „dlouhı covid“. „Stále èastìji vidíme dùkazy dlouhého covidu a únava je jedním z jeho nejèastìji pozorovanıch pøíznakù,“ okomentoval vısledky studie jeden z jejích autorù Michael Head, epidemiolog ze Southamptonské univerzity.

Odborníci po celém svìtì nyní diskutují o tom, zda by takzvanı „postcovidovı syndrom“ nemìl bıt uznán jako nemoc sama o sobì. Nìkteøí lékaøi se domnívají, že by pak mìli lepší podmínky pro to diagnostikovat a léèit pacienty, u kterıch zdravotní komplikace pøetrvávají i po klinickém zotavení.

Jiné studie prokázaly, že vyléèení mohou mít i poškozené ledviny, srdce èi mozek. Nìkteøí z nich mohou trpìt i depresemi. To vše kvùli tomu, že prodìlali koronavirus. Útìchou pro nì mùže bıt fakt, že by nemoc v nejbližších mìsících nemìli znovu chytit. Tìlo si totiž vytvoøí protilátky.

„Obecná shoda je, že èlovìk si drží imunitu minimálnì tøi mìsíce po prodìlání nemoci,“ øekl døíve serveru Lidovky.cz biochemik Zdenìk Hostomskı, kterı je øeditelem Ústavu organické chemie a biochemie Akademie vìd. Nìkteøí imunologové odhadují, že organismus se viru dokáže ubránit ještì rok po prodìlání nemoci.

Football news:

Barcelona was the name of Masserano to substitute for injured Pique. Javier refused (Eduardo Inda)
Inter want to sign Giroud in January
ISCO agent: he wants to try to play in another League
Roberto De Derbi is the new Serie A coaching star. His Sassuolo is the best control team in Italy, but it lacks improvisation
Wayne Rooney: Chelsea and Mourinho wanted to sign me, there were also Real Madrid and Barcelona
Eriksen can go to Real Madrid, ISCO-to Inter as part of the exchange (Sky)
Beckham returned to the cover of FIFA 23 years later. For this, he will get more than paid in real PSG