Czech Republic

Vznikne minischengen? Hranice s Rakouskem by se mohly otevřít bez testů, ve hře jsou i další země

Tento nebo pøíští tıden chtìjí ministøi k jednání pøizvat také Maïarsko, které by rovnìž mohlo otevøít hranice s Rakouskem a Slovenskem ve stejnı termín.

„S Rakouskem jsme si potvrdili zájem na tom, abychom do pùlky èervna otevøeli naše hranice pro naše obèany i pro cestování z dùvodù nejen ekonomickıch, ale zejména pro turisty. Cílem je zajistit, že si vzájemnì zkoordinujeme podmínky pro vstup na naše území. Mìlo by to smìøovat k tomu, že se budeme vracet k normálu, tudíž bude možné cestovat do sousedního Rakouska bez testù,“ øekl Petøíèek.

„Nabídli jsme také slovenskému partnerovi, že stejnı model budeme rádi, když pøijme i Slovensko. Budeme o tom ještì dále hovoøit, ale vìøíme, že k pùlce èervna by mohl vzniknout minischengen, kterı zajistí, že lidé budou moci cestovat bez kontrol, nutnosti testù nebo následné karantény,“ doplnil ministr. Podle jeho døívìjších vyjádøení poèítal pùvodní plán pro otevøení hranic s Rakouskem a se Slovenskem s 8. èervnem, ministr ale nevylouèil i døívìjší datum.

Slovenská vláda podle Petøíèka k vìci pøistupuje opatrnì. „Chce øešit otázku obèanù tøetích zemí, jak bychom je kontrolovali. To musíme doladit,“ øekl ministr Radiožurnálu. Prioritou je ale podle nìj otevøít hranice se Slovenskem co nejdøíve. „Jen potøebujeme jedno dvì jednání se slovenskou stranou a vìøím, že slovenská vláda dospìje ke stejnému závìru,“ dodal.

Èesko chce koordinovat pøístup i s dalšími státy, tedy Nìmeckem nebo Polskem. Ve støedu se uskuteèní videokonference všech státù sousedících s Nìmeckem. Petøíèek vìøí, že èeské hranice s ním by se mohly otevøít také kolem poloviny èervna. Podle ministra je nutné postupovat odpovìdnì a zajistit, že poté nebudou do ÈR cestovat lidé z rizikovìjších zemí, tøeba z Belgie èi Francie. Co se tıèe Polska, Petøíèek oèekává, že by se mohlo mezi zemìmi volnì cestovat v druhé polovinì èervna. U všech zemí ale záleží na vıvoji epidemiologické situace, zdùraznil.

Od 26. kvìtna bude možné pøekroèit hranice na více pøechodech a hranièní kontroly budou jen namátkové. Nadále ale bude povinné pøi vstupu do zemì dokládat negativní test na nemoc covid-19, uvedl v pondìlí vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáèek (ÈSSD). Finální materiál bude vláda schvalovat v pondìlí. Další uvolnìní hranièního režimu by mìlo nastat 8. èervna, kdy by Èesku upustilo od testù na covid-19 u lidí, kteøí se budou vracet ze státù, co budou z epidemiologického hlediska nerizikové, øekl po pondìlním jednání kabinetu ministr zdravotnictví Adam Vojtìch (za ANO).

Podle Petøíèka by mìly bıt definovány kategorie vysoce rizikovıch, rizikovıch a nerizikovıch zemí. Seznam v souèasnosti vzniká. Vojtìch v pondìlí uvedl, že by mezi nerizikovımi státy byly napøíklad Rakousko, Slovensko èi Chorvatsko, Petøíèek dnes hovoøil o Øecku a Bulharsku. S Øeckem Èesko jedná o variantì cestování bez povinného negativního testu na covid-19, zemì by se mohla podle pondìlního vyjádøení námìstka ministra zahranièí Martina Smolka èeskım turistùm otevøít od 1. èervence.

Vıbìr informací o otevírání hranic

Sousední zemì:

Nìmecko - Od 16. kvìtna zrušilo nebo alespoò uvolnilo kontroly na svıch hranicích. Hranièní pøechody s Èeskem a Polskem Nìmecko kvùli pandemii nestøežilo, protože jsou zavøeny z jejich strany. O úplnı návrat k normálu usiluje i zde. Èeská vláda plánuje nahradit plošné hranièní kontroly namátkovımi od 26. kvìtna. Ministr zahranièí Tomáš Petøíèek v pondìlí øekl, že hranice s Nìmeckem by se podle nìj mohly otevøít k 15. èervnu. Podle ministra je nutné postupovat odpovìdnì a zajistit, že poté nebudou do ÈR cestovat lidé z rizikovìjších zemí, tøeba z Belgie èi Francie.

Polsko - Zemì 13. kvìtna prodloužila uzavøení hranic o další mìsíc, tedy do 12. èervna. Vstup na polské území je aktuálnì zakázán všem cizincùm, tedy i obèanùm ÈR, existují však rùzné vıjimky. "U Polska to (otevøení hranic, poznámka ÈTK) podle mého názoru bude také nejpozdìji v polovinì èervna, ale tam ta jednání jsou teprve na zaèátku," øekl v pondìlí ministr Petøíèek.

Rakousko - Otevøelo všechny hranièní pøechody s Èeskem, Slovenskem a Maïarskem o pùlnoci 16. kvìtna. Kontroly kvùli covidu-19 jsou jen namátkové. Kontroly zùstanou pøinejmenším do konce kvìtna na hranicích mezi Rakouskem a Slovinskem, rakouská hranice s Itálií zùstane prozatím uzavøená. Podle dnešního vyjádøení ministra Petøíèka by se hranice s Rakouskem mohly do poloviny èervna otevøít i pro turisty bez nutnosti testù na covid-19. Finální termín otevøení èeskıch hranic by mìl bıt známı ve druhé polovinì pøíštího tıdne.

Slovensko - Slovensko plánuje o pøípadném uvolnìní režimu na hranicích s Èeskem a Rakouskem rozhodnout do poloviny èervna, øekl dnes slovenskı ministr zahranièí Ivan Korèok. Podle ministra Petøíèka Èesko nabídlo Slovensku podobnı model jako Rakousku, bude se o tom ale dále jednat.

Vybrané evropské zemì:

Chorvatsko - Chorvatskı ministr vnitra Davor Božinoviæ 16. kvìtna potvrdil, že rezervace ubytování v Chorvatsku opravòuje cizince ke vstupu do zemì a chorvatské hranice jsou tak prakticky pro turisty otevøené.

Itálie - Vláda 16. kvìtna oznámila, že ve snaze co nejrychleji obnovit cestovní ruch otevøe hranice návštìvníkùm ze schengenského prostoru 3. èervna. Nebude povinná dvoutıdenní karanténa.

Øecko - Øecko by se mohlo èeskım turistùm otevøít od 1. èervence. Obì zemì spolu jednají také o variantì cestování bez povinného negativního testu na onemocnìní covid-19. V tiskové zprávì to v pondìlí uvedl námìstek ministra zahranièí Martin Smolek po jednání s øeckım ministrem turismu Harrym Theoharisem.

Slovinsko - Slovinská vláda 15. kvìtna oznámila konec epidemie koronaviru a otevøení hranic se všemi sousedy, v nedìli veèer ale urèitá omezení vrátila.

Španìlsko - Španìlsko otevøe své hranice zahranièím návštìvníkùm koncem èervna. Uvedl to v pondìlí ministr dopravy José Luis Ábalos. Uvolòování pro cizince bude podle nìj koordinováno s tím, jak se restrikce v zemi budou uvolòovat pro samotné Španìly.

Football news:

Paul Pogba: Winning the Europa League and the FA Cup are two of Manchester United's goals for this season
Manchester United's first ever Premier League win 4 consecutive games with a difference at least 3 goals
Brunu has scored 7 (4+3) points in his last 3 games for Manchester United
UEFA postponed the introduction of var in the group stage of the Europa League until the 2021/22 season
Mourinho on the match with Bournemouth: Everyone knows that there was a penalty in favor of Tottenham. Everything
Pogba scored for Manchester United for the first time in the season
Schmeichel on Manchester United's penalty against Aston Villa: there was no Foul. VAR remains a laughing stock