Czech Republic

Zahrádky otevřely téměř dvě třetiny restaurací, jejich tržby jsou poloviční

Možnost pøivítat hosty na zahrádkách využilo podle spoleènosti Storyous, která dodává do restaurací technologie a pokladní systémy, 60 procent podnikù. Jejich tržby se pohybují na úrovni okolo 50 procent ve srovnání s obdobím pøed koronavirovou krizí.

Provozovatelé stravovacích provozù se díky souèasné situaci zaènou více zajímat o ekonomické fungování svıch podnikù. ÈTK to øekl øeditel spoleènosti Storyous Igor Tøeslín.

„Pro èeskou gastroscénu je to skvìlá zpráva. Lidé se do hospod vracejí. Celá krize ale bude zøejmì i pouèením pro majitele restaurací, kteøí si uvìdomují, že už nemùžou dál vést své podniky s tak nízkımi maržemi jako doposud. Také se zaènou více zajímat o skladové hospodáøství a víc kontrolovat, jak podnik funguje ekonomicky,“ uvedl Tøeslín.

Veøejnost mìla kvùli zamezení šíøení koronaviru zakázán vstup do stravovacích zaøízení od 14. bøezna. Restaurace, kavárny a hospody mohly obèerstvení vydávat jen pøes okénko nebo rozvozovou službu.

Zahrádky s obsluhou se mohly otevøít 11. kvìtna, od pondìlí vláda umožní obnovení provozu i ve vnitøních prostorech. Bude nutné dodržovat pøísná bezpeènostní a hygienická pravidla. Roušku si lidé budou moci sundat jen pøi konzumaci.

Personál musí dezinfikovat stùl i židle pøed usazením nové skupiny zákazníkù. Omezen by mìl bıt také dotyk hostù s jídelními lístky a dalšími pøedmìty, pøípadnì je nutné, aby byly po použití vyèištìny. 

Storyous vyvinul projekt OneMenu.cz, díky kterému si lidé mohou jídlo objednat pøes své mobilní telefony a unikátní QR kódy. Systém zkouší pražská restaurace Èervenı Jelen, která oèekává zrychlení objednávek a úsporu èasu pro personál.

„Doufáme, že se tím sníží i chybovost. Host bude mít daleko vìtší svobodu, více èasu na objednávku a pøi placení naopak nemusí èekat až k nìmu pøijde obsluha,“ uvedl provozní øeditel sítì Hospodska, která provozuje restaurace v Praze a Plzni, mimo jiné i Èerveného Jelena, Luboš Kastner.

Football news:

Lautaro's compensation will only be valid from July 1 to 15. Barcelona must pay 111 million euros in one tranche
Florentin pogba signed a 3-year contract with Sochaux
Troy Deeney: People wrote about my son: I Hope he gets the coronavirus. This is the hardest part
Angelo Di Livio: Ronaldo is a super champion, he never creates problems. Hats off to you
Chelsea offered to buy Tagliafico from Ajax for 22.4 million pounds. For Chilwell, Leicester are asking for over $ 40 million. Ajax Left-back Nicolas Tagliafico could move to Chelsea in the summer
Nagelsmann after 2:2 draw with Hertha Again got a shit schedule. I don't know how it's made up
Bale will not leave Real Madrid in the summer. The club did not receive any offers