Czech Republic

‚Zaslouží nejhlubší opovržení.‘ Šéfové Parlamentu kritizovali použití židovské hvězdy při protestech proti očkování

Pøedsedové Parlamentu to ve støedu øekli v Senátu na tradièním vzpomínkovém setkání u pøíležitosti dne památky obìtí holokaustu a pøedcházení zloèinùm proti lidskosti.

Vystrèil øekl, že Evropa se ráda chlubí vyspìlou demokracií, kvalitou života nebo dodržováním principù a hodnot. Dokázala to podle nìj díky tomu, že má židovsko-køesanské koøeny. Zdùraznil, že holokaust smìøoval ke znièení tìchto koøenù. Podle Vystrèila existují jasné póly a hodnoty a není možné, aby lidé stáli mezi nimi. Je podle nìj tøeba se k nìkterım vìcem jasnì vyjádøit. Kritizoval proto sáòkování na pietních místech v Lidicích èi Buchenwaldu nebo podnikání spojené s prodejem vìcí s nacistickımi symboly. „A považuji za nehorázné, pokud lidé, kteøí demonstrují napøíklad proti oèkování, se oznaèují Davidovou žlutou hvìzdou. Je to vyjádøení nekoneèné neúcty, co lidé oznaèení touto hvìzdou zažívali,“ øekl.

Podobnì se vyjádøil Vondráèek, podle kterého musí bıt holokaust stále pøipomínán a nesmí bıt relativizován. „Ti, kteøí sami sebe pøipodobòují k Židùm za holokoustu tak, aby dodali své politické agendì zdání naléhavosti a osudovosti, zaslouží tvrdé odsouzení a nejhlubší opovržení,“ øekl. Znevažují podle nìj památku šesti milionù zavraždìnıch.

Nárùst antisemitismu

Pøed zneužíváním tématu holokaustu i pøed konspiraèními teroriemi varoval i pøedseda Federace židovskıch obcí v ÈR Petr Papoušek. Souèasná doba je podle nìj nelehká a lidé v ní pøichází o své jistoty. „I tak není možné srovnávat nesrovnatelné a relativizovat utrpení všech, kteøí byli zasaženi nacistickım útlakem,“ øekl.

Vondráèek poukázal také na to, že Židé musejí i nyní èelit nárùstu antisemitismu. „Ke známé triádì zla, kterou tvoøí ultralevice, ultrapravice, islámskı radikalismus, se pøidaly konspiraèní teorie, které vznikaly v souvislosti s epidemií covid-19,“ øekl. Už zase se podle nìj mluví o svìtovém židovském spiknutí, sociální sítì plní nenávist a èlenové tìchto antisemitskıch skupin páchají teroristické èiny.

Na vzpomínkovém setkání vystoupili také bıvalá vìzenkynì terezínského ghetta Michaela Vidláková a pøedseda vıboru pro odškodnìní romského holokaustu v ÈR Èenìk Rùžièka, kterı kritizoval umenšování tragickıch osudù romskıch rodin v dobì nacismu. Vyslovil žádost, aby pøi jednáních tıkajících se dalších kompenzací a odškodòování byli pøizváni i zástupci romské komunity.

Vzpomínkové setkání uspoøádala Federace židovskıch obcí v ÈR a Nadaèní fond obìtem holocaustu. Letos se kvùli protiepidemickım opatøením konal v komorním prostøedí. Odpoledne se uskuteèní èesko-izraelské on-line setkání, na nìmž mimo jiné promluví prezident Miloš Zeman nebo izraelskı prezident Reuven Rivlin.

Den památky obìtí holokaustu pøipomíná 27. leden 1945, kdy byl osvobozen nìmeckı koncentraèní tábor Osvìtim na jihu Polska. Mezi lety 1940 až 1945 v Osvìtimi zahynulo 1,1 milionu lidí, vìtšinou Židù. K vìzòùm osvìtimského tábora patøilo také 50.000 èeskoslovenskıch obèanù, z nichž pøežilo asi 6000. Nacisté za druhé svìtové války zavraždili na šest milionù lidí židovského pùvodu. Z celého Èeskoslovenska, jehož pøedváleèná židovská komunita èítala 350 000 lidí, zemøelo 250 000 Židù.

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17