Czech Republic

Zdechovský má policejní ochranu. Poté co ho Babiš označil za vlastizrádce

„Po druhém vıroku, kterı Andrej Babiš pronesl v pøímém pøenosu, kde zopakoval, že jsme vlastizrádci, mi pøišlo nìkolik tisíc vıhrùžek prostøednictvím sociálních sítí, e-mailù, WhatsAppu a další komunikace,“ popsal europoslanec Tomáš Zdechovskı ve ètvrtek na tiskové konferenci k rezoluci o možném støetu zájmù èeského premiéra.

Podle vyjádøení europoslance se terèem staly i jeho ètyøi dìti. „Bylo nám napsáno, že budeme povìšeni, zavraždìni, zastøeleni. Mım dìtem chodily obrázky, jak se po druhé svìtové válce vìšeli kolaboranti. Obrázkù pøišlo nìkolik tisíc,“ uvedl.

Podle Zdechovského dostala celá rodina ochranu od èeské policie. Zda ji ještì má médiu nesdìlil. Politik však potvrdil, že nìkolik lidí, kteøí mu vyhrožovali, již policie dopadla a zahájila s nimi trestní nebo pøestupkové øízení. Podle Radiožurnálu jde o desítky lidí. 

Trestní oznámení

Lidovec již døíve uvedl, že se proti oznaèení za vlastizrádce bude bránit právní cestou. Podal dvì trestní oznámení na neznámého pachatele. První kvùli vıhrùžkám, druhé kvùli oznaèení za vlastizrádce. Policie už ve druhém pøípadì identifikovala jako autora možné pomluvy premiéra Andreje Babiše. Redakce iDNES.cz reakce premiéra zjišuje. 

iROZHLAS.cz pøipomnìl, že vıhrùžkám smrtí èelil také Mikuláš Peksa a pøedsedkynì vıboru Monika Hohlmeierová. Peksa uvedl, že mu vıhrùžky èas od èasu chodí stále. 

Premiér Andrej Babiš své vyjádøení o vlastizrádcích následnì mírním tím, že šlo o nadsázku. 

„V rozhovoru na Frekvenci 1 se mì redaktorka zeptala, co øíkám na to, že po mém vyjádøení, že jsou europoslanci Tomáš Zdechovskı a Mikuláš Peksa vlastizrádci, jim nìkdo vyhrožuje smrtí. Odpovìdìl jsem, že mì to mrzí, asi jsem to pøehnal. Omlouvám se za to. Byla to nadsázka,“ uvedl premiér na Twitteru.

Babiš kritizoval Zdechovského a Peksu v souvislosti s delegací europoslancù, která zaèátkem roku v Praze navštívila nìkteré úøady, aby zjišovala fakta o jeho údajném støetu zájmù. „Zdechovskı a Peksa jsou vlastizrádci, mìli by bojovat za èeské zájmy,“ øekl tehdy Babiš novináøùm. 

O Hohlmeierové prohlásil, že je „totálnì pomatená“ a problematice dotací nerozumí. Opakoval, že ve støetu zájmù není. Delegaci oznaèil za politickou misi. 

Football news:

Agent de Bruyne: Kevin is not thinking about leaving Manchester City. 90% of news is nonsense
Ronaldo is the king of alcohol. I was out with Vieri, begging for beer from the media, and I figured out how to drink in front of the coach
MLS is back: almost 9 minutes of protest against racism and a giant virtual adidas logo in the center of the field
Solskjaer on MATIC: I'm Glad he stayed. We need experience in a team with children who run around
Germany manager Bierhoff: Havertz is a player for Real Madrid
Buffon's agent: Gianluigi should become a coach. He can lead Juve
Barcelona won the court against Santos in the Neymar case. The Brazilians demanded more than 61 million euros