Czech Republic

Žlutý člun opět v akci. Zeman si užívá dovolenou na oblíbeném rybníku

Mluvèí prezidenta Jiøí Ovèáèek zveøejnil v sobotu fotografie Miloše Zemana v jeho ikonickém žlutomodrém nafukovacím èlunu, jak se plaví na rybníce. V nedìli pak sdílel na síti fotku prezidenta u turistického pramene øeky Oslavy.

Zeman tak i letos dodržel tradici, kdy v létì rád na svém nafukovacím èlunu vyplouvá na vodu. Ovèáèek jeho vyplutí predikoval koncem èervence v závislosti na pøíhodném poèasí v rozhovoru pro Rádio Impuls. Poèasí v posledních dnech bylo ve znamení tropickıch teplot.

U pramene Oslavy se Zeman v minulosti pravidelnì scházel se svımi pøáteli a úèastnil se i pochodù, které poøádal místní TJ Sokol. „Vypravil jsem se dnes k turistickému prameni øeky Oslavy. Po nedávném ponièení vandaly byl starostou Nového Veselí Zdeòkem Køivánkem a jeho kolegy krásnì opraven. Dìkuji za skvìle odvedenou práci!“ citoval prezidenta v nedìlním pøíspìvku Ovèáèek.

Prezident Miloš Zeman se bìhem dovolené na Vysoèinì vypravil k turistickému...

Prezident Miloš Zeman se bìhem dovolené na Vysoèinì vypravil k turistickému prameni øeky Oslavy. Pochválil jeho opravení místním starostou, po nedávném ponièení vandaly. (9. srpna 2020)

Zeman na Vysoèinì bude podle Ovèáèka „pár dnù“. „Jakı bude program, to záleží plnì na panu prezidentovi,“ dodal. Èást letošní dovolené si už Zeman vybral bìhem èervence a strávil ji na zámku v Lánech. Ve støedu by však mìl bıt Zeman zpátky na Pražském hradì, kde má odpoledne pøijmout amerického ministra zahranièí Mikea Pompea.

2. èervence 2015

Do Nového Veselí na Vysoèinì Zeman jezdí každoroènì. V posledních letech ale zaèal více volna trávit na zámku v Lánech, kterı slouží jako venkovské prezidentské sídlo. V Lánech si také staví dùm, do kterého by se chtìl nastìhovat po skonèení prezidentského mandátu.

Football news:

Liverpool will buy Jota for 41 million pounds. Wolverhampton will pay up to 13.5 million for Hoover
8 is Bavaria's favorite number. Now she beat Schalke: Gnabry scored a hat-trick, Sane scored 1+2, Lewandowski came up with an assist by rabona
Liverpool agreed a 5-year contract with Jota. The transfer amount could be 43 million euros
I left everything and went to the other side of the world for my favorite team. The heartwarming story of a Norwegian fan in love with Santos
Lewandowski scored in the 1st round of the Bundesliga in 7 seasons and repeated the championship record
Gnabry scored a hat-trick against Schalke
Lewandowski scored for Schalke in their 10th Bundesliga game in a row. This is a League record