Malta
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

L-FIAU titlef każ ieħor minħabba l-multi antikostituzzjonali li qed timponi

Imħallef qal li wasal għall-konklużjoni li ma teżistiex relazzjoni istituzzjonalizzat inċestwali adottata mill-Financial Intelligence Analysis Unit fil-mod kif topera, fejn immultat lin-nies ammonti li ma jistgħux jipprevedu u bil-multi jiġu elenkati bħala profitti.

Il-Qorti qalet li ssibha diffiċli, kif qatt jista’ jkun tqis lil minjinvestiga għandu ukoll subgħajh fil-formulazzjoni ta’ min wettaq xi nuqqas u pieni, qatt jista’ jitqies li huwa ħieles minn bias, għall-fatt biss li kien hu li għamel jew kien reponsabbli għall-investigazzjoni.

Fil-fehma tal-Qorti din is-sistema ma tafx fejn tibda linja u tispiċċa oħra u fi kwistjonijiet fejn kif diġa’ rilevat hemm fin-nofs pieni qawwija. L-Imħallef Toni Abela ikkritika s-sistema “perikoluża” adottata mill-FIAU fl-impożizzjoni ta’ multi li, minkejja li huma antikostituzzjonali peress li kisru d-dritt fundamentali tan-nies għal smigħ ġust, kienu qed isostnuha wkoll peress li l-ammonti huma depożitati f’fond għal użu tagħha.

Huwa kien qed jiddeċiedi f’kawża mressqa minn nutar, Roderick Caruana, li kien ġie mmultat fuq dak li l-FIAU sostniet li huma sensiela ta’ ksur tar-regoli tal-ħasil tal-flus. In-nutar kien ġie mmultat €62,000, multa li tnaqqset għal €4,000 fl-appell.

Din hija l-ħames deċiżjoni tat-tip tagħha, li fiha l-qorti ddikjarat li l-għassies kontra l-ħasil tal-flus kien qed jaġixxi bħala prosekutur, imħallef u ġurat fil-każijiet li tinvestiga. F’dan il-każ ukoll, il-qorti ddeċidiet li l-pieni amministrattivi imposti mill-FIAU mhux biss huma antikostituzzjonali iżda qed jiksru d-drittijiet ta’ persuni suġġetti li jiġu pproċessati minn qorti indipendenti.

L-Imħallef Abela kien qed jiddeċiedi f’kawża mressqa min-nutar dwar nuqqasijiet fil-kontrolli fuq l-identifikazzjoni tas-sjieda benefiċjarja aħħarija tal-istrutturi finanzjarji li kien involut magħhom. L-FIAU kienet sabet fallimenti fl-uffiċċju tan-nutar meta ġiet biex tifhem is-sors tal-ġid tal-klijenti u s-sors tal-fondi.

Fil-fajls li rrevediet, sabet ukoll nuqqasijiet fl-identifikazzjoni u l-verifika tal-identità tal-klijent u tas-sidien benefiċjarji. Caruana ma setax ukoll tispjega l-istruttura ta’ kontrolli finanzjarji. F’oħrajn, id-dettalji ma kinux komprensivi biżżejjed biex jistabbilixxu min huma s-sidien finali reali.

Iżda Caruana sfida s-setgħa tal-FIAU li taġixxi bħala investigatur, prosekutur u mħallef, u ppreżenta każ fejn talab ksur tad-drittijiet tiegħu għal smigħ ġust. Sostna li l-FIAU ma kinitx qorti indipendenti u imparzjali u, għalhekk, mhux konformi mar-rekwiżiti tal-kostituzzjoni.

F’każ imressaq kontra l-FIAU u l-avukat tal-istat, Caruana sostna li l-investigazzjoni tal-FIAU u l-multa imposta kienu arbitrarji u kisru d-dritt fundamentali tiegħu għal smigħ ġust. L-Imħallef Abela laqa’ l-argumenti tiegħu, u żied li għalkemm ir-regolamenti tal-FIAU jitkellmu dwar sanzjonijiet “proporzjonati, effettivi u dissważivi”, ma kinux hekk.

“Mingħajr ġurisprudenza u tagħlim ġurisprudenzjali, anke s-sens komun jiddetta li pieni bħal dawn… pieni, issejħilhom kif tista’, iridu jiġu imposti minn qorti kif kostituzzjonali magħrufa… u mhux minn korp ta’ natura amministrattiva li topera b’mod opak u [mgħobbija] b’kunflitti u interessi,” iddeċieda l-Imħallef Abela.

Qal li “din il-qorti hija tal-fehma soda li l-ittra li l-FIAU bagħtet lin-nutar hija ekwivalenti għal akkuża kriminali u għalkemm dawn il-multi jissejħu amministrattivi, huma fil-fatt pieni, maħsuba biex jippenalizzaw u… mhumiex proporzjonali.”

L-Imħallef Abela ikkummenta wkoll dwar is-sistema li tuża l-FIAU biex tikkalkula l-multi tagħha, li ddeskriva bħala “kompletament aljena għas-sistema li tinsab fil-liġijiet tagħna” u “pjuttost biżantina” fejn persuna akkużata b’reat m’għandha ebda ħjiel x’tista’ tkun il-piena korrispondenti.

Ladarba l-imħallef stabbilixxa li n-nutar kien effettivament qed jiffaċċja proċeduri ta’ natura kriminali moħbija bħala amministrattivi, kompla jikkummenta li l-FIAU kellha kunflitt ta’ interess fil-multi li imponiet peress li l-profitti huma depożitati f’fond speċjali għaliha. użu.

“Ma jistax ikollok interess daqshekk ċar u dirett fl-impożizzjoni ta’ multi. Il-qorti mhux qed tgħid li dan qed isir, iżda dan żgur ma jawgurax tajjeb għat-test oġġettiv tal-imparzjalità tal-korp li għandu jiġġudika. Huwa prinċipju kardinali li min jissejjaħ biex jagħti ġudizzju m’għandux ikollu r-remunerazzjoni tiegħu dipendenti fuq is-sorsi u konnessa mal-materja li jrid jiddeċiedi,” iddeċieda l-Imħallef Abela hekk kif iddeskriva dan bħala “perikoluż”.

Għalhekk l-Imħallef iddeċieda favur in-nutar, u ordna lill-FIAU tirritorna kull ammont tal-multa li kien diġà ħallas u lill-Avukat tal-Istat iħallas lin-nutar €3,300 f’danni morali. Huwa mifhum li hemm għexieren ta’ każijiet simili li għad iridu jiġu deċiżi mill-qorti, b’uħud minnhom differiti għal sentenza finali.