Namibia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Aakiintu taya ilanditha mOshakati

Momalukanda ogendji goombashu mOshakati kamu na nande aakiintu mboka haya ilanditha okuya miihulo. Ashike molukanda lwaKandjengedi ohamu adhika ehala mpoka hapu tsakanene aailandithi osho wo mboka taya landa.

Pauyelele wa zi kopolisi, aailandithi mboka olundji ohaya yi pehala ndyoka kongulohi.

Opolisi yaShana, oshiwike sha zi ko oya tokola okukokola ehala lyopontopa yaKandjengedi mpoka hapu kala aailandithi, ishewe opo wo hapu ningilwa iimbuluma yilwe ngaashi omakwatonkonga, omahepeko, omadhengo osho wo iinima yilwe.

Omupevikomufala gwopolisi yaShana, Otilie Kashuupulwa okwa popi kutya opolisi oya ndhindhilike onkalo yu uka pombanda yaakiintu mboka haya ilandithile pOkandjengedi, nokwa gwedha po kutya onkalo ndjoka ompe mondolopa molwashoka inamu kala nande oshinima shi li ngaaka.

“Okulanditha iihulo oshinima shoka kaashili paveta noshi li kohi yOveta tayi keelele iilonga inaa yu uka. Inashi pitikwa moNamibia, nongele aakiintu mboka oya kwatwa . . . otaya ka katukilwa onkatu mompangu. Osha nika oshiponga noonkondo kaanona yaakadhona aashona mboka taya longo iilonga mbyoka. Otwa yakula iipotha oyindji yomakwatonkonga momalukanda ogendji goombashu, mwa kwatelwa nomayugo taga ningila aanona yaakadhona,” osho a popi ngaaka.

Kashuupulwa okwa popi kutya onkalo yomailanditho gaakiintu oye eta uupyakadhi moshigwana.

“Yamwe yomaailandithi ohaya longele kumwe nookalyamupombo, nomathimbo gamwe uuna omulumentu e ya thikamene, oha iyadha a ponokelwa kookalyamupombo nokukuthwa iinima ye. Aalumentu yamwe oya lopota iiningwanima mbyoka kopolisi, omanga yamwe oya sa ohoni oku shi ninga.

“Okwa li sha pumbiwa opo tu unganeke oshikonga shokwoopaleka ehala ndyoka li yelekwe po kaali ningilwe we iimbuluma,” osho a popi ngaaka.

“Onda hala okulondodha aalumentu mboka haya kutha aakiintu mboka ya kale ya kotoka molwashoka otaya vulu okulundililwa omakwatonkonga. Omathimbo gamwe uuna omulumentu a yi naakiintu mboka e ta kala inaa futa, ohashi ka eta opo ya lundilwe kutya oye ya kwatonkonga. Ongopolisi, otatu ku patululile oshipotha nokukukwata po – kutya nee paushili ino mu kwatonkonga,” osho a popi ngaaka.

‘OTASHI UVITHA NAYI’

Mayola gwondolopa yaShakati, Leonard Hango okwa popi kutya onkalo yaantu taya ilanditha mondolopa yawo ngashingeyi oyu uka pombanda noonkondo naashoka otashi gandja ethano ewanayi lyondolopa yawo.

“Opu na omapopyo gaagundjuka yaakiintu mboka haya longitha ehala ndika okulonga iilonga yawo mbyoka. Yamwe otaya popi kutya ohaye shi ningi molwashoka kaye na iiyemo, ashike oshinima shoka kashi shi nande oshiwanawa, unene tuu kondolopa osho wo koshilongo shetu. Okwiilanditha opo wi imonene iiyemo oshinima sha puka ishewe ihashi yambidhidhwa koveta, pamaitaalo gopambepo osho wo kopolisi,” osho a popi ngaaka.

“Onkene otatu indile aakiintu mboka taya ilanditha ya konge omikalo dhilwe dhokwiimonena iiyemo. Namibia oshilongo shi na omudhingoloko gu li nawa kukehe gumwe opo a vule okwiimonena sha. Otashi uvitha nayi okutala aanona yetu yaakadhona taya landitha omalutu gawo. Naya konge omikalo dhilwe dhokuhupa,” osho a popi ngaaka.

Omukalimo gwomolukanda lwaKandjengedi, David Immanuel, okwa popi kutya aanona oyendji yaakadhona ngashingeyi ohaya ilanditha opo yi imonene oshimaliwa meendelelo – nokuli yamwe yomaanona mboka aashona moomvula nokwa li ya thigi po oosikola.

“Oshinima shoka shomailanditho otashi uvitha nayi. Ongaavali otwa loloka notwa hala opolisi yi shi hulithe po. Aanona mboka yaakadhona ngashingeyi ihaya yi we koosilola molwashoka oya landula ongeshefa shoka yokwiilanditha. Oya hala oshimaliwa she endelela, nonande osha nika oshiponga noonkondo kuyo. Aalumentu mboka ihaya longitha iigamenitho, nonkene aanona otaya vulu okukwata komikithi nuupu,” osho a popi ngaaka.