Namibia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Aalandithi yomahooli gaNgungula onkene taya tsikile

Komanda gwopolisi yaHangwena, komufala Elizabeth Sibolile okwa popi kutya aalandithi yomahooli ngoka haga yakelwa moshilongo okuza moAngola ga tseyika nawa nedhina ‘Ngungula’, otaya longitha omukalo omupe gwokukonga ookastoma dhomahooli ngoka inaaga pitikwa moNamibia.

Osha kala onkalondjigilile poongamba dhopokati kaNamibia naAngola, moka aaniihauto ya kala haya tsakanekwa kaagundjuka oyendji mboka ye na uundini womahooli taya nguungula okwiihakana ookastoma dhomahooli, noyendji ngashingeyi omahooli ngoka oye ga luka ngungula.

Komanda okwa popi kutya aalandithi yangungula ngashingeyi otaya longitha omukalo gwoku ulukilathana nomaako, opo ya shilipaleke kutya opolisi oya thigwa pomutenya kaayi mone nkene aantu tayi ilanditha omahooli monanguwi.

“Ngashingeyi ohaya thikama popepi nopate nokulongitha oomaako opo ya tseyithile ookastoma dhawo kutya oye na omahooli, ngoka ngashingeyi haga kala ga holekwa popepi,” osho Sibolile a popi ngaaka. Okwa popi kutya aapitithi yomahooli ohaya longitha ominwe ongomandhindhiliko goku ulika kutya omandini noolita ngapi ye na.

Oshiholelwa ooshoka kutya ngele oyu ulike ominwe ntano nena otashi ti opu na endini lyoolita 25.

“Ashike nando ongaaka onkene tashi ya tulitha miipandeko. Oku na owala okashona tu mone mpoka haya kala ya holeka omandini gawo. Otu na oshikonga melongelokumwe nopolisi yoshitopolwa shaShana, shoka ngashingeyi tashi eta iizemo yi li nawa,” osho a popi ngaaka.

Sibolile okwa popi kutya onkalo yokuyakela moshilongo omahooli okupitila poongamba dhaShikango oya kala kohi yekondololo lyi li nawa okuza nkene kwa tamekwa oshikonga ‘shokuhulitha po epititho lyomahooli niinima yilwe’, shoka sha hulu muJuni.

Oshikonga shoka okwa li sha ningwa melongelokumwe pokati kopolisi yaNamibia noyaAngola, nokwa li sha tamekithwa poongamba kondjayi yetanga lyopolisi yaNamibia, Joseph Shikongo petameko lyomvula ndjika.

“Oshikonga shoka oshe enda nawa molwashoka aantu oyendji oya tulwa miipandeko nokupewa omageelo, yamwe nokuli ngashingeyi oye li mondholongo. Otatu nkondopeke iikonga opo tu shunithe pevi oshinima shepititho lyomahooli,” osho Sibolile a popi ngaaka.

Omupopiliko gwopolisi yaHangwena, shisande Andreas Nghiyolwa okwa popi kutya otaya longo ya tula ombunda moshihwa okushilipaleka kutya epititho lyomahooli okuya moshilongo olya kondololwa.

“Ashike nando ongaaka, aapitithi yomahooli onkene taya tsikile nokulonga iilonga mbyoka sho haya kala nokukonga omikalo dhilwe dha yooloka dhokupititha omahooli. Ashike mongashingeyi otwa kwata ko omandini ogendji, nohatu ya tula miipandeko konyala esiku kehe,” osho a popi ngaaka.

Nghiyolwa okwa popi kutya iimbuluma moshitopolwa shawo ngashingeyi oya shuna pevi.

“Otatu yakula owala iimbuluma ngaashi yomayakulo goongodhi dhopeke, omadhengo okupitila momatilitho, osho wo omateyo gomagumbo ge li pevi. Iipotha mbyoka oya nathangwa. Shoka otashi holoka omolwiilonga yopolisi mbyoka ya kutha ko oongaku,” osho a popi ngaaka.

Omolwonkalo yomahooli ga kala taga gwedhwa nokuninga ondilo moshilongo, oyendji unene tuu mboka ye li monooli yoshilongo oya kala haya yi poongamba opo ya ka lande omahooli ngoka haga pitithwa okuza koAngola nohaga kala ge na ombiliha nonande inaga pitikwa okulongithwa moNamibia netompelo kutya inaga dhindwa nawa.

Kakele kwaashoka aanangeshefa yomahooli unene tuu moshitopolwa shaHangwena oya kala taya nana nondatu molwashoka ihaya mono we ookastoma, aaniihauto oya kala owala taya longitha omahooli ga nguungula.

Oomwedhi mbali dha piti, omahangano gopaali gaakalelipo yaanangeshefa lyedhina Namibia Local Business Association (Naloba) osho wo ehanganokalelipo lyaanangeshefa yomahooli lyedhina Fuel and Franchise Association of Namibia (Fafa) oga gongala mOngwediva okukundathana kombinga yomashongo ga taalelwa kaanangeshefa mboka haya landitha omahooli paveta, unene tuu kombinga yuupyakadhi womahooli gangungula ngoka ga ya ongeshefa yomahooli monooli.

Moshigongi shoka, aanangeshefa oyi indile epangelo li kuthe ko oongaku nokutumina aakwiita opamwe naapolisi koongamba dhaShikango, opo ku shilipalekwe kutya epititho lyomahooli okuza koAngola olya kandekwa.