Namibia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Aanandholongo taya ndjondjele oongodhi dhopeke meni lyondholongo

Omupevikomufala gwendiki lyondholongo yezulonkalo Oscar Numwa okwi indile oshigwana shi yande okufaalela aanandholongo iinima mbyoka inaa yi pitikilwa mondholongo.

Shoka okwe shi popi sha landula oshiningwanima shomunandholongo gumwe ngoka a mana oondjenda omasiku ga zi ko she etwa kongodhi yopeke ndjoka kwa li i ihomeka kendjandja lyokonima.

Otaku hokololwa kutya omunandholongo ngoka okwa li a ningi omasiku inaa lya nokwa lombwele aantu kutya ina hala okulya molwashoka okwi idhilika iikulya nonande lwanima osha ka monika mo kutya oku na uupyakadhi molwashoka okwi itula ongodhi yopeke.

“Aanandholongo yamwe onkene haya adhika noongodhi dhopeke ye edhi ihomeka uuna ya konakonwa komathano gomondholongo,” osho Numwa a popi ngaaka.

Ndhoka okwe dhi popi pethimbo lyoshikonga shi li ompinge nepititho lyiinima mbyoka inaayi pitikilwa mondholongo, sha ningwa mEtine lya zi ko mendiki lyondholongo yezulonkalo mOvenduka.

Oshikonga shoka okwa li wo sha hiya iikundaneki opo yi talele po ondholongo ndjoka okwiimonena ko shoka shi li mo.

Elalakano enene lyoshikonga shoka okwa li okulonga aanandholongo, aanambelewa yondholongo osho wo oshigwana kombinga yuupyakadhi hawu vulu okwe etwa kiinima inaayi pitikilwa mondholongo mbyoka olundji hayi ndjondjelwa mo.

Iinima mbyoka ohayi pitithwa nokuya mondholongo pamikalo dha yooloka, nongashingeyi aanandholongo otaya longitha omikalo dha yooloka mwa kwatelwa ngoka gwokwiihomeka iinima mendjandja lyokonima shoka hashi kala sha nika oshiponga kuundjolowele wawo molwashoka omathimbo gamwe ohaya itula oongodhi dhopeke, haya pititha iinima yilwe ngaashi iingangamithi nomakaya, iimaliwa, oombele nosho tuu.

Numwa okwa popi kutya epititho lyiinima mbyoka inaayi pitikwa moondholongo ohali yi moshipala omazulonkalo nohayi tula wo egameno noonkalamwenyo dhaanandholongo moshiponga.

Moshiningwanima shilwe, Numwa okwa hokolola kutya omunandholongo gumwe okwa li a adhika nongodhi yopeke opamwe notyatyela yawo mepunda naashoka okwa li nokuli she eta opo a ka mone etando nokwa kuthwa iinima mbyoka mela.

Okwa popi kutya omwedhi gwa zi ko, okandini koplastika okwa li ki itsuwika ku umbilwa molugumbo lwondholongo ke na oohalama 290 dhiingangamithi yotobacco osho wo oohalama dha konda po50 dhepangwe.

Ondholongo ndjoka yezulonkalo otayi indile oshigwana shi gandje elongelokumwe opo ku kandekwe ko ku keelelwe epititho lyiinima mbyoka ya nika oshiponga moondjeedhililo.

Numwa okwa popi kutya uuna omunandholongo a adhika niinima mbyoka inaa yi pumbiwa mondholongo, ohaya pewa egeelo ndyoka hali vulu nokuli nokugwedhela oomvula dhegeelo ndhoka a pewa.

Okwa gwedha po kutya ohaya shilipaleke kutya aanandholongo oya hadhwa lela uuna taya zi mo mezulonkalo nenge taya galukile mo.

Iikunguluki ayihe mbyoka tayi pewa aanandholongo ohayi ningilwa omakonakono gomuule kaanambelewa yopaunamiti opo ku shilipalekwe kutya okwa taliwa ondjele yomalovu nenge yiingangamithi mbyoka tashi vulika ya tulwa mo.

Numwa okwa popi kutya mongashingeyi aanambelewa yaali yondholongo oya kuthwa miilonga pakathimbo konima sho kwa li ya kwatwa ye na iinima inaayi pitikilwa mondholongo mbyoka kwa li taya kambadhala okundjondjela mondholongo opo ye yi gandje kaanandholongo.

Gumwe gomaanambelewa mboka otaku hokololwa a li ta kambadhala okufala mo ongodhi yopeke osho wo okakalata kongodhi komunandholongo niinima mbyoka okwa li ya tulwa mondooha yocoffee.

Mukwawo, okwa li e eta mo oshihauto shi na iinima mbyoka yi indikwa mondholongo.

Okwa popi kutya aanandholongo mboka haya kala noongodhi dhopeke ohaya vulu okukala taya kengelele oshigwana pakudhenga aantu mokatoo ngaashi okulanditha aantu iihauto paifundja.

Numvo, oongodhi dhopeke dhi li 105 okwa li dhi itsuwika kaanambelewa yondholongo dha holekwa pomahala opo aanandholongo ye dhi kuthe po.

Shoka oshe eta iinima yilwe ngaashi iikulya ya telekwa mbyoka hayi etelwa aandholongo yi kale yi indikwa.

Natango otaku ka ningwa oshikonga sholudhi ndhoka mOlyomakaya twa taalela mOvenduka.