Namibia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Aapolisi inaya kala aalongi yiimbuluma – Kawana

Minista gwiikwameni, omatembu, egameno nepopilo lyoshigwana Albert Kawana okwa popi kutya oshinakugwanithwa niilonga yopolisi okutula miipandeko aalongi yiimbuluma, ndele haku kala oyo ishewe aalongi yiimbuluma.

Okwa popi kutya otashi kala osima yowala okukala pu na iitaasi yopolisi mbyoka kaayi na aapolisi ya gwana okulonga neitulemo nonohokwe yeidhano lyawo.

“Aapolisi mboka oye na okukala ye na elandulathano, yi itula mo, haya popile nokutaamba ko iilonga yawo ongoshipewa, peha lyoku shi tala ko ongompito yokwiimonena owala ondjambi. Ondishi shi kutya aapolisi oyeshi shi kutya oshinakugwanithwa shawo okutula miipandeko aalongi yiimbuluma, ndele haku kala oyo ishewe aalongi yiimbuluma,” osho Kawana a popi ngaaka.

Ndhoka okwe dhi popi pethimbo lyepatululo pambelewa lyoshitaasi shopolisi yaTutaleni moWalvis Bay, mEtitatu.

Okwa popi kutya itashi taambiwa ko oku uva aapolisi taya longo iimbuluma nenge taya kwathele ookalyamupombo ya fadhikepo

“Oshinima shoka nashi mone ehulilo. Ondjayi yetanga lyopolisi osho wo elelo alihe lyopolisi oye na oshinakugwanithwa shokushilipaleka kutya aapolisi mboka kaaye na oshili oya lalekwa mo miilonga opo ya gandje ompito kwaamboka ye na uushili nohokwe yokulongela Namibia,” osho Kawana a popi ngaaka.

Pokati mpoka, ondjayi yetanga lyopolisi yaNamibia Joseph Shikongo ngoka naye a li pepatululo ndyoka lyopambelewa, okwi indile aapolisi oyo ya kwatele komeho mokukeelela okatongo uuna taya longo iilonga yawo. Okwa popi kutya okwa li u uvithwa nayi noonkondo okumona nenge oku uva aapolisi taya longo nokatongo yi ikwatelelwa kuukwamuhoko, paitopolwa osho wo pamuthika gwopankalathano.

“Oshinima shoka omukithi gwa nika oshiponga noonkondo notagu teya po oshigwana, iitopolwa, oondolopa, omikunda osho wo omagumbo. Onkene otandi indile aapolisi ayehe yi ikaleke kokule nokutongola,” osho Shikongo a popi ngaaka.

MuFebuluali, ombelewa yuuthemba womuntu moshilongo, oya popi okupitila koFacebook kutya oya ndhindhilike omanyenyeto ge li 598 ngoka kwa li ga tulilwa mo aapolisi mo2020, naashoka oshe eta opo oshikondo shopolisi shi kale osho shi li pombanda mokunyenyetwa.

Iipotha mbyoka otaku hokololwa ya patululilwa opolisi kaakwashigwana mboka kwa li ya monithwa iihuna kopolisi.

Omumvo gwa zi ko onzonkundaneki ndjika oya kundaneke kutya mo2020, aakwashigwana ye li 248 oya tulile mo opolisi iipotha. Omupopiliko gwopolisi moshilongo, omupevikomufala Kauna Shikwambi pethimbo ndyoka okwa popi kutya miipotha mbyoka ya tumbulwa pombanda, yi li 151 oyomadhengo ngoka kwa li ga ningilwa aakwashigwana pokati ko2011 no2021.

“Iipotha yaakwashigwana yi li 32 yekwatathano nomahepeko oya ndhindhilikwa muule womvula dha tumbulwa pombanda, osho wo iipotha 17 kombina yiinima yilwe,” osho a popi ngaaka.

Shikwambi okwa popi kutya opolisi oyeshi pondola okusindana po iipotha 100, noya kanitha iipotha 37. Iipotha 63 onkene ya adhika inaayi pwa. Okwa popi kutya opolisi yaNamibia oya futa kumwe oshimaliwa shi li po-N$2 753 476,89 miipotha mbyoka yaakwashigwana 37.

OLUTU LWI ITHIKAMENA LWOKUKONAKONA AAPOLISI

Oshikondo shuuthemba menenevi Africa kombinga yUuthemba wOmuntu moNamibia omasiku ga zi ko oshi indile Namibia a tote po oshikondo shi ithikamena okukonakona aapolisi mboka taya tamanekelwa iilonga inaayu uka.

Komufala gwoshikondo shuuthemba muAfrica, Janet Ramatoulie Sallah-Njie pethimbo a talele po Namibia okwa popi kutya nonande onkalo otayi monika nawa ngele tashi ya komapendulopo gokuhwahwameka nokugamenena po uuthemba womuntu moNamibia, onkene oshilongo sha taalelwa komashongo opo aantu ya tyapule uuthemba ngaashi tashi uthwa kooveta dhuuthemba womuntu moshilongo nopankatu yuuyuni.

Okwi indile oshilongo shi tote po olutu ndoka talu kala noshinakugwanithwa shokukonakona omatamaneko ngoka taga ningilwa aapolisi nenge iikondo yokukaleka po egameno.

Omukuluntu gwomazulonkalo goondholongo moshilongo, komufalandjayi Raphael Hamunyela okwa popi kutya okwa taamba ko edhiladhilo ndyoka.

“Shimwe shomomilandu dhetu osho okulonga puuyelele, nakehe gumwe okwa taambiwa ko. Otu na okomitiye ya totwa po kaakwashigwana, nelalakano lyawo okukonakona nokugandja omayele kukomufalandjayi,” osho a popi ngaaka.

Hamunyela okwa popi kutya oshikondo shondholongo yezulonkalo osha tota po okomitiye yoshigwana yokugandja omayele mondolopa kehe noye na mo oombelewa dhokukundathana iikumungu tayi holoka po.

“Kapu na ngoka e li pondje yoveta. Hatse Kalunga, tse aantu nohatu vulu wo okugeya. Otatu kambadhala mpoka tatu vulu opo tu longe shi li mondjila. Onkene okukala tu na olutu lwokukonakona omaihumbato getu . . . Otandi kala nda nyanyukwa, notashi taambiwa ko. “Ondi shi na nale muuministili wetu. Inatu tila okuwilikwa nenge okutalwa kombinga yomayakulo gondholongo yezulonkalo,” osho a popi ngaaka.

OSHIPOTHA SHA-SHIKONGO

Oshipotha oshinene sha pamba omupolisi shoka ngashingeyi shi li kohi yomakonakono, oshondjayi yetanga lyopolisi Joseph Shikongo moka ta tamanekelwa edhipago lyaashi lyoshiningilawina, osho wo okuhinga nuuhasha.

Shikongo ota ningilwa omakonakono ge na sha noshipotha shedhipago lyaashi lyoshiningilawina, nokuhinga nuuhasha sha landula sho oshihauto shoka a li ta hingi sha mono oshiponga sho shi idhenge omutse nomutse notuukala, sha ningilwa mopate, pwIindangungu, moshikandjohogololo shaKaku [moshitopolwa shaShana], momasiku 30 Desemba 2022.

Aantu yatatu mboka ya li moshihauto shoka sha pumwa kuShikongo oya hulithile poshiponga shoka. Oonakusa mboka oyo Sofia Ananias (22), Frans Ndengu (27) naStefanus Lukas. Omupevindjayi gwopolisi moshilongo Elias Mutota muMei okwa popi kutya omakonakono moshipotha shaShikongo inaga pwa natango. “Omakonakono oge li pokupwa. Opu na owala oshinima shimwe shoka kaashi po . . . Aakonakoni oya pumbwa wo nokuya pehala lyoshiningwanima opamwe naJoseph yemwene. Mbyoka oyo ashike iinima ya hupa ko,” osho Mutota a popi ngaaka pethimbo ndyoka.