Namibia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

‘Iimuna yetu mbyoka ye edhililwa otayi si kondjala’

Aakalimo yamwe yopopepi nondolopa yEenhana moshitopolwa shaHangwena oya popi kutya elelo lyondolopa yEenhana otali sitha ondjala iimuna yawo mbyoka hayi kwatwa po uuna ya adhika mondolopa nokwe edhililwa moshigunda shondolopa.

Ondolopa ndjoka oomvula dha piti oya tula miilonga omulandu gwokweedhilila iimuna mbyoka tayi adhika momapandaanda gondolopa. Iimuna mbyoka hayi edhililwa olundji ongaashi iikombo, iingulu, oongombe noondoongi.

Otaku hokololwa kutya uuna iimuna mbyoka ya kwatwa po, ohayi falwa koshigunda shondolopa tashi adhika momukunda Edimba popepi nondolopa, nuuna mwene gwiimuna e yi hala oha futithwa oshimaliwa shontumba kelelo lyondolopa ongegeelo nokulondodhwa opo ya shilipaleke kutya iimuna yawo oya tonatelwa opo kaayi shune momapandaanda gondolopa. Mboka inaaya futa oshimaliwa shoka tashi pulwa kelelo lyondolopa, iimuna yawo ohayi kalekwa moshigunda shoka sigo ya futilwa mo.

Aakalimo yamwe oya popi kutya okukaleka iimuna yawo moshigunda shoka ohashi sitha iimuna yawo ondjala.

“Elelo lyondolopa otali tu uvitha nayi notali sitha wo ondjala oofamili dhetu molwashoka ohaya hingi mo iimuna yetu noku yi fala koshigunda shawo, ashike ihaye yi pele ko iikulya. Iimuna yetu otayi si kondjala,” osho Shuudeni Eliphas gwomomukunda Omhito a popi ngaaka. Omuniimuna, Sheyavali Paulus okwa popi tati: “Omathimbo gamwe omuntu iho kala wushi ngele iimuna yoye oye edhililwa – oho keshi dhimbulula owala pwa pita omasiku nenge iiwike kutya otashi vulika iimuna ye edhililwa moshigunda shondolopa. Oya pumbwa ya kale taya pe iimuna sha shokulya sigo yi ilwa ko kooyene. Miimuna mbyoka otundji omo hatu hupile. Eeno, omathimbo gamwe iimuna yetu ohatu yi etha yi ka konge mpoka tayi mono uunapelo molwashoka ohashi kala sha kukuta, kapu na sha omwiidhi.”

Omupopiliko gwelelo lyondolopa yEenhana, Paul Shilongo, okwa popi kutya elelo lyondolopa ohali longitha okatendo 94 kOveta yOmalelo gOondolopa okweedhilila iimuna mbyoka tayi adhika moongamba dhondolopa.

“Iimuna inayi pitikilwa moongamba dhondolopa molwashoka ohayi yonagula omaliko mondolopa nohashi kala shi li ompinge nombili osho wo engungumano lyaakalimo mondolopa pamikalo odhindji. Onkene iimuna mbyoka tayi adhika mondolopa oyi na okukwatwa po yi edhililwe moshigunda shondolopa shoka shi li momukunda Edimba,” osho a popi ngaaka.

Shilongo okwe ekelehi omapopyo kutya iimuna ohayi edhililwa nokuthigwa tayi si ondjala.

“Iimuna mbyoka ye edhililwa ohayi pewa aluhe omeya niikulya. Ishewe poshigunda shoka ohapu kala osekuliti ethimbo kehe. Okuza nkene twa tamekele noshigunda shoka sigo oompaka omwa sila owala ondoongi yimwe niikombo iyali, ashike okuza mpoka inamu sila we oshimuna shomuntu. Ishewe iimuna mbyoka ya sila mo okwa li ya monika kutya oya li tayi ehama sho ya ningilwa omakonakono kaanambelewa yuuhaku wiinamwenyo,” osho a popi ngaaka.

Shilongo okwa popi kutya olundji iimuna mbyoka hayi edhililwa ohayi kala mo owala omasiku gaali nenge gatatu moshigunda nolundji ooyene ohaye yi ile ko. Osha simana wo okutseyitha kutya uuna oshimuna shomuntu sha hulithile moshigunda shondolopa, nena ondolopa kayi na okufuta oshimuna shoka, ashike mboka ya yonenwa iinima yawo kiimuna mondolopa oye na uuthemba wokupula ofuto okuza kooyene yiimuna tashi ningwa okupitila melelo lyondolopa. Onkene otatu indile ooyene yiimuna ya takamithe iimuna yawo nongele oya mono ya kana naya talelepo oshigunda shondolopa mbala opo ya yande okufutithwa oshimaliwa shi li pombanda,” osho a popi ngaaka.

Iifuta yegeelo lyiimuna mbyoka ye edhililwa moshigunda, ohayi futilwa ngaashi tashi landula, oongombe, iingulu noondoongi ohayi futilwa ooN$19,25 mesiku, omanga iikombo, oonzi noondjuhwa ohayi futilwa ooN$14,20 mesiku.