Namibia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Kakadhona gwomimvo 18 ta fekelwa ekutho mo lyetegelelo

Kakadhona gwomimvo 18 okwa tulwa miipandeko sho taku hokololwa kutya okwi ikutha etegelelo mEtitano.

Shoka osha popiwa komupopiliko gwopolisi moshilongo, omupevikomufala Kauna Shikwambi okupitila molopota yiimbuluma ndjoka ya pitithwa uunambo.

Pauyelele wa gandjwa kuShikwambi, oshiningwanima shoka osha ningilwa momudhingoloko gwaKatope, momukunda Uushinga lwopotundi 12h00.

“Olutu lwohanona olwi itsuwika kokanona, talu liwa koombwa,” osho Shikwambi a popi ngaaka.

Omufekelwa okwa holoka mompangu yamangestrata gwaNdangwa ohela, nomakonakono gopolisi otaga pula komeho.

Pokati mpoka kamatyona gwomimvo 16 okwa tulwa miipandeko mEtitano sho taku hokololwa a kwatonkonga kakadhona gwomimvo 15 momudhingoloko gwaTraza-eibes mOtjiwarongo.

Pauyelele wa gandjwa kuShikwambi, nakuninga oshihakanwa osho wo omufekelwa ohaya zi megumbo limwe.

“Otaku hokololwa kutya omufekelwa okwa li a kwatonkonga nakuninga oshihakanwa monakuziwa, naavali okwa li ya londodha omufekelwa opo keeshi endulule we, ashike omufekelwa onkene a tsikile,” osho Shikwambi a popi ngaaka.

Omufekelwa okwa holoka ohela mompangu nomakonakono gopolisi otaga pula komeho.

MoKeetmashoop, opolisi otayi ningi omakonakono goshipotha shedhengo, sha landula kamatyona gwomimvo 11 ngoka i ikutha omwenyo mEtine lya zi ko sho taku fekelwa kutya okwa li a hindwa kooyakwawo.

Nakusa okwa hololwa kutya oye Christopher Boois (11).

Omukwatakanithi gomakonakono giimbuluma mopolisi ya//Kharas, Nicodemus Mbango, okwa koleke oshingwanima shoka nokwa popi kutya Boois otaku hokololwa a yi kosikola namumwayina opo ya ka tale oonzapo dhawo pokati kontundi 08h00 no09h00 mEtine.

Omanga u uka kongulusikola, Boois otaku hokololwa a adhika kongundu yuumatyona mboka kwa li ya zala uumaska, noya tameke taye mu hindi.

“Onzapo ye oya tuulwa po, nohema ye osho wo ombindja ye okwe yi kuthwa. Okuza mpoka otaku hokololwa nakusa a tondokele kegumbo nokwa tseyithile yinagona kombinga yoshiningwanima shoka,” osho Mbango a popi ngaaka.

Opolisi oya popi kutya Boois nayinagona oya yi kosikola opo ya ka lopote oshiningwanima shoka komukuluntusikola.
Ashike, sho ya shuna kegumbo lwanima Boois okwi ikutha omwenyo.

“Nakusa okwa li a falwa koshipangelo ashike osha kolekwa kutya okwa hulitha,” osho Mbango a popi ngaaka.

Monkundana yilwe, opolisi yoshitopolwa shaTjozondjupa otaku hokololwa yi itsu miipongo yomuntu momukunda Oukuvas mOkakarara, sha ningwa mEtitano.

Shikwambi okwa popi kutya yimwe yomiipongo yomuntu ngoka oya kwatela mo ekolotse nomayego, oombati, ombunda, omaako osho wo oonyala.

“Iipongo mbyoka oya adhika nombindja ombundu osho wo entsilu lyolwaala lweloya,” osho a gwedha po ngaaka.

Okwa popi kutya opolisi onkene yi ipyakidhila nomakonakono.