Namibia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Kastoma ngoka a li ‘ta piyaganeke’ a yahwa nokusa mokalaba

Sekuliti ngoka taku hokololwa a yaha nokudhipaga omulumentu gwomimvo 27 sha ningwa pond- unda yomanwino yedhina Club Ace mOngwediva, koongulasha dhOsoondaha, okwi ifala yamwene kopolisi.

Pauyelele wa gandjwa komupopi- liko gwopolisi yaShana, inspekta Thomas Aiyambo, oshiningwanima shoka osha ningwa koongulasha lwopotundi 04h40, nanakusa okwa hololwa kutya oye Johannes Iipinge, nokwa yambukile komukunda On- awa gu li popepi nOngwediva.

Iipinge otaku hokololwa a yi meni lyoClubAce nokukala ta piyaganeke ookastoma nolwanima okwa kala ta ningi oonkambadhala dhokuyakapo iinima yawo.

Aiyambo okwa popi kutya sekuliti ngoka okwa patululilwa oshipotha shedhipago, ashike nando ongaaka ina tulwa natango miipandeko.

“Iipinge lwanima okwa kuthwa mo meni lyokalaba ndjoka kusekuli- ti mekwathelo lyaaniilonga. Manga e li pondje yokalaba okwa kutha mo ombele yokapi nokutameka ta ningile sekuliti omatilitho,” osho a popi ngaaka.

Aiyambo okwa popi kutya seku- liti, okwa kutha mo ondjembo noku umba pevi a londodhe omulumentu ngoka, ashike onkene Iipinge a pula komeho u uka kuye a homata ombele.

“Okuza mpoka sekuliti okwe mu yaha mepunda, nokwo ongotele nokuya pevi. Lwanima sekuliti okwa yi koshitaasi shopolisi yaNgwediva nokwi igandja,” osho a popi ngaaka.

Iipinge okwa falwa mbala ko- shipangelo shaShakati, hoka lwanima a kolekwa kutya okwa hulitha. Aapambele ye oya tseyithilwa nale onkundana yoluhodhi.

“Epeko lyoshipotha moshining- wanima shoka otali ka tuminwa kompangu opo li falwe kombelewa yomutamanekindjayi ko ku gandjwe etokolo,” osho Aiyambo a popi ngaaka.Omakonakono gopolisi otaga pula komeho.