Namibia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Olufuko kalu shi ondjokana yokanona – Nujoma

Omukokoli-presitente Sam Nujoma okwa popile oshituthi sholufuko nokwa popi kutya oshi li le po okulongekidha aanona yaakiintu kombinga yaashoka sha tegelelwa muyo uuna ya koko.

Nujoma ndhoka okwe dhi popi mEtiyali pethimbo lyepatululo lyopambelewa lyoshituthi shokomvula sholufuko shoka hashi ningilwa mOutapi, moshitopolwa shaMusati.
Okwa popi kutya iinyangadhalwa yopolufuko oya kwatela mo okulonga aanona yi ikaleke kokule nomilalo omanga inaaya hokana.

Nujoma okwa popi kutya nonande olufuko omukalo gwopamuthigululwakalo ngoka hagu ningwa kAawambo okulongekidha aanona yaakadhona okuya monkatu yuukuluntu, onkene ompito ndjoka tayi kala ombwanawa opo ku kundathanwe kombinga yomashongo ga taalela aakiintu ngaashi omategelelo maanona.


Sam Nujoma

“Ngele omukalo nguka, gwopamuthigululwakalo gwokutembudhila aanona yaakadhona muukuluntu, otagu tyapulwa miilongo ngaashi shaSouth Africa, Kenya, Ghana nomiilongo yilwe menenevi Africa, omolwashike wo itatu tyapula olufuko opo ku simanekwe iihulo nokuhwahwamekwe okukala inaaku yiwa miihulo maanona yaakadhona aashona?
“Opu na aantu mboka taya popi kutya otatu hwahwameke oondjokana maanona sho tatu ningi olufuko. Nandi shi yeleke natango nawa kutya elalakano kali shi ondjokana ashike okutaagulukitha aanona yaakadhona okuza kuunona okuya kuukuluntu,” osho Nujoma a popi ngaaka.

Omukokoli okwa popi kutya aanona oya pumbwa okumanguluka pamadhiladhilo guupika, noshigwana osha pumbwa okukaleka po ondjokonona.
Okwa popi kutya onkene Aanamibia, inaya pumbwa okwe etha okutyapula omithigululwakalo dhawo omolwonkalo yomithigululwakalo nonkalathano ompe, nokwi indile omuthigululwakalo gu kalekwe po ongoshilongitho sha simana kudhenga mo uukoloni menenevi lya Africa.

Aanona yaakadhona ye li po45 otaya kutha ombinga molufuko numvo, osho Nujoma a popi ngaaka.
“Onkene, otandi indile aanona yaakadhona mboka taya kutha ombinga ya mane eilongo lyawo molwashoka olufuko otalu kwathele owala opo ya kale aantu ye na oshinakugwanithwa noyeshi ongushu yomuthigululwakalo gwawo.”
Okwi indile okomitiye yomalongekidho golufuko kaayi panuke mo momalalakano gokuninga oshituthi sholufuko, nokwa popi kutya olufuko olwa gandja ompito ombwanawa yokukaleka mondjila omithigululwakalo dhoshiAfrica ndhoka kwa li dha yonagulwa po omolwuukoloni.

Nujoma okwa popi kutya omaitaalo gopambepo inaga longithwa nande okwiiteka ongushu yoshiAfrica.
Nujoma okwa popi kutya omaitaalo gopambepo nomithigululwakalo otayi vulu okukala pehala limwe notapu vulu okukalekwa euvanathano-uveko ngaashi tashi popiwa mEkotampango lyaNamibia opo kehe gumwe a ninge shoka a hala pamuthigululwakalo nopaitaalo lye lyopambepo.

Oomvula dha piti, oongeleka odhindji dhAakriste odha tindi okukutha ombinga moshituthi shoka sholufuko netompelo ndyoka kutya osha nika uupagani mboka ihaawu tsu kumwe nuukriste, onkene iilyo yoongeleka dhopaKriste kayi na okukutha ombinga moshituthi shoka.
Omumvo gwa zi ko, amushangandjayi gwongeleka yonkwaevangeli paLutheran [Evangelical Lutheran Church in Namibia (Elcin)] Alpo Enkono okwa popi kutya oshituthi sholufuko iteshi popile molwashoka oshi li kombinga yuupagani notashi sitha ohoni, ishewe itashi tsu kumwe nUukriste.

Enkono ndhoka okwe dhi popi sha landula sho oshikandjongeleki shokuuninginina shaElcin kwa li sha tsakanene nelelo lyondolopa yOutapi okugandja omanyenyeto kutya oya hala edhina lyendiki ndyoka hali ithanwa Olufuko Cultural Centre, moka hamu ningilwa wo olufuko, iipindi niinyangadhalwa yilwe mOutapi lya lukululwa.

Enkono okwa popi kutya ngele edhina ndyoka inali lundululwa nena aanangefesha mboka taya longitha endiki ndyoka miinyangadhalwa ngaashi okuhalitha iinima yawo itaya ka landwa kookastoma dhAakriste oshoka oyendji yomuyo inaya hala okutalela po ehala lya lukilwa oshilonga shuupagani.

“Olufuko oshituthi shuupagani notashi sitha ohoni sho osho nee ho adha kutya uuna aavali ya fala aanona yawo hoka, oye na okumona ekuthilo oshoka oye na ondjo.”
Nonande ina popya kutya oshituthi sholufuko osha yona oshipango shi ni miipango omulongo ya Kalunga, Enkono okwa popi kutya olufuko, oshipwe.

Oshiwike sha zi ko, omukuluntuwiliki gwehangano lyuuthemba womuntu lyedhina NamRight, Phil ya Nangoloh okwa popi kutya oshituthi sholufuko osha ya pambambo lela uuthemba waakiintu, molwashoka ohashi lundululile aanona yaakadhona kuukuluntu nelalakano opo ya ye moondjokana, momilalo osho wo okumona aanona.
“Oshinima sholufuko, shoka tashi ti ondjokana, osha kuthwa mo mEkotampango lyaNamibia,” osho Ya Nangoloh a popi ngaaka.

Olufuko oshituthi shoka pamidhigululwakalo dhAawambo, aanona yaakadhona okuza lwopomimvo 12 haya kutha ombinga nosha nuninwa okulongekidhila aanona olweendo lwokuya muukuluntu, mondjokana osho wo uuna ye na okuninga omategelelo.
Aanona mboka yaakadhona ohaya kala ko ye li nootulo dhi li kombanda nohaya longo iinyangadhalwa yontumba pethimbo ndyoka taya longekidhilwa nokuputudhilwa onkalo yoku ka kala aakiintu aanawa moshigwana.