Namibia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Oowili 46 dhoopomba dhaakwashigwana dha yakwa po

Aanamikunda naaniimuna miitopolwa yomonooli yoshilongo ngaashi mOhangwena, mOkavango Uuzilo osho wo mOkavango Uuninginino oya thigwa nenota sha landula sho oowili 46 dhoopomba dhomiitopolwa yawo dha yakwa po koombudhi.

Omupopiliko guuministili wUunamapya nUuniimuna, Omeya nOmakuti, Jona Musheko, okwa lombwele onzonkundaneki ndjika kutya oopomba ndatu odha yakwa moshikandjohogololo shaKongo osho wo moshikandjohogololo shaShikunde moshitopolwa shaHangwena, oshiwike sha zi ko.

Okwa popi kutya oopomba 43 dha gwedhwa po dhongushu yoomiliyona N$1,9 odha yakwa po miitopolwa iyali yaKavango moka oopomba 25 dha yakwa moshitopolwa shaKavango Uuninginino omanga oopomba 18 odha yakwa moshitopolwa shaKavango Uuzilo.

Musheko okwa popi kutya iikandjohogololo mbyoka ya gumwa moshitopolwa shaKavango Uuninginino ongaashi shaNcuncini, shaKapako, shaNcamangoro osho wo shaMpungu.

Moshitopolwa shaKavango Uuzilo, iikandjohogololo mbyoka ya gumwa ongaashi shaMashare, shaNdonga-Linena, shaNdiyona, shaRundu kUushayi osho wo shaMukwe.

Okwa popi kutya oopomba ndhoka okwa li owala dha dhikwa po pokati ko2020 nonumvo.

Odhindji dhomoopomba ndhoka ohadhi longithwa poomboola dhepangelo ndhoka dha ningwa momikunda okukondjitha uupyakadhi womeya miitopolwa ya yooloka, nohadhi longitha olusheno dhoketango.

Musheko okwa popi kutya nonande aantu otaya yaka po oopomba dhomeya, onkene uuministili hawu kala noku dhi pingena po. Onzonkundaneki yoNamibian Sun iiwike iyali ya piti oya kundaneke kutya ngoloneya gwoshitopolwa shaKavango Uuniningino Sirrka Ausiku, okwa popi pethimbo ta gandja oshipopiwa koshigwana kombinga yonkalo yoshitopolwa shawo kutya omikunda odhindji odha thigwa nenota sha landula sho oopomba ndhoka dha yakwa po.

Kansela gwoshikandjohogololo shaKongo, Lebeus Shipindo okwa lombwele onzonkundaneki ndjika oshiwike shika kutya omikunda ndatu moshikandjohogololo shawo odha thigwa kaadhi na omeya.

“Onda hala okulondodha ookalyamupombo kutya naya kale ya kotoka, molwashoka otatu vulu oku ya tula miipandeko mbala. Onda hala wo okukunkilila oshigwana shetu shi tote po ookomitiye ndhoka tadhi kala tadhi tonatele oomboola,” osho a popi ngaaka.

Omumvo gwa zi ko, oya kundaneke kombinga yaakwashigwana ya konda po6 000 yomoshitopolwa shaKavango Uuninginino ya thigwa nenota sha landula sho oopomba dha yakwa po ndhoka dha fala omeya komikunda 13 miikandjohogololo ngaashi shaMpungu, shaNcuncuni, shaMusese, shaNcamagoro osho wo shaKapako, sha ningwa pokati kaSeptemba naKotoba omumvo gwa zi ko.

Oopomba ndhoka tadhi yakwa po odhepangelo nodha nuninwa okukwathela aakwashigwana niimuna yawo mboka ye li momikunda kaadhi na omeya.

Onkalo ndjoka okwa li ye eta aakwashigwana mboka ya gumwa ya longithe omeya gomomulonga nonande mboka ye li kokule nomulonga otaya mono iihuna kompumbwe yomeya.

Omumvo gwa zi ko minista guunamapya nuuniimuna netendululo lyevi, Calle Schlettwein okwa nyana onkalo yeyako lyoopomba ndhoka okupitila kepandje lye lyokoFacebook.

“Eyako lyoopomba ndhoka nehanagulo po lyoomboola dhaayehe oshinima sha vuka notashi tsikile she ethiwa owala,” osho a shanga ngaaka.

Okwa popi wo kutya otashi monika kutya oshimbuluma sheyako lyoopomba ndhoka osha unganekwa molwashoka eyono ndyoka ohali kala enene noonkondo nohali kotha epangelo oomiliyona odhindji.

“Eyono lyoshimbuluma shoka ohali tulitha aakwashigwana mompumbwe ya yaka kegonga. Omasiku ga zi ko oopomba 13 okwa li dha yakwa momukunda; eyako lyiimuna olya vuka momahala gaayehe nomoofaalama; iikwanipangitho moofalaama dhomatulululo otayi yakwa po nenge tayi yonagulwa po. Aakalekipo yoveta oya pumbwa okukutha ko oongaaku!” osho minista a popi ngaaka omumvo gwa zi ko.