Namibia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Oshitopolwa shaHangwena shi li moluteni lwa yaga kegonga

Oshitopolwa shaHangwena onkene sha palamenwa komashongo gopankalathano unene tuu ngoka ge etwa konkalo yoshikukuta shoka sha guma oyendji moshitopolwa shawo.

Omuloka miitopolwa oyindji ya yooloka ogwa li tagu nyangwaanyangwa, noshitopolwa shaHangwena shimwe shomwaambyoka yi li monkugo yi na onkambe molwashoka okwa li nokuli sha adhika kefundja petameko lyomvula ndjika ndyoka lya laminine po omahala guulithilo osho wo omapya gaakwashigwana ya vule okulonga iipalutha.

Onkalo yonumvo oye eta eteyo lya nkundipala noonkondo nepangelo otali pulwa nale li tameke okugandja iikulya yoshikukuta molwashoka nakayidhi kaalwenya ote engene nale.

Kakele kaantu, iimuna nayo oya dhengwa ya luluma molwashoka omalundu otaga imonikila nale kutya aaniimuna oya pumbwa okuninga omalongekidho ga kwata miiti okutala ngele iimuna yawo otayi adha ngaa koshikogo.

Ngoloneya gwoshitopolwa shaHangwena, Walde Ndevashiya okwa popi kutya aaniimuna yamwe oya tameka nale okufala iimuna yawo koAngola molwashoka oko ku na uunapelo wu li hwepo.

Ndevashiya ndhoka okwe dhi popi mOmaandaha mEenhana, pethimbo lyoshipopiwa shoshigwana kombinga yonkalo moshitopolwa shawo.

“Shi ikwatelela koshizemo shopetameko kombinga yefundja, omapya ogendji oga li kohi yomeya, naashoka oshe eta eteyo lya nkundipala kaakwashigwana oyendji. Opo nee ku kwathelwe mboka ya gumwa noonkondo kefundja, aakwashigwana otaya pumbwa ekwatho okuza kepangelo okupitila mehawaleko lyiikulya yoshikukuta,” osho a popi ngaaka.

Okwa popi kutya okwa yakula omaindilo okuza kaaniimuna nokaaleli yopamuthigululwakalo opo ku ningwe oonkundathana pokati kaNamibia na Angola opo ku monike ekandulopo lyondjala kiimuna mbyoka kaayi na uulithilo, ando yi pewe epitikilo lyopaveta okukalithwa moAngola.

Ndevashiya okwi indile epangelo li ninge onkambadhala yokutala ngele otali vulu okugandja uuthemba waaniimuna ya kale haya ka litha iimuna yawo moshitopolwa shaCunene noshaCuando Cubango moAngola.