Hovedgrunnen til at utbyggingen skjer så raskt, er regjeringens endringer i ordningen med innsigelser fra Fylkesmannen i plansaker: Regjeringen har sørget for å flytte avgjørelser innenfor areal, miljø, landbruk og natur til kommunene, og begrenset Fylkesmannens adgang til å komme med innsigelser.

Det økte hensynet til lokalt selvstyre har fått store konsekvenser for miljøet og jordbruket. For utallige eksempler viser at kommunestyrene er mer opptatt av å få næringsareal og flere veier, enn av å verne natur og dyrket og dyrkbar jord. Om en utbyggingsplan ikke er i tråd med regionale og nasjonale naturinteresser, eller kommuneplanen ellers, er mindre viktig – det er eiendomsforhold og profitt som gjelder. Lokale samfunnsinteresser veier tyngre enn naturvern.

Nærmest fritt frem

Poenget med innføringen av Naturmangfoldloven i 2009 var at den skulle sikre en bærekraftig bruk og vern av naturen, og at det var kommunenes oppgave å ta hensyn til naturmangfoldet. Men med regjeringens styrking av det lokale selvstyret og vingeklippingen av Fylkesmannen, er det nærmest fritt frem for kommunene å hoppe bukk over viktige miljø- og jordbrukshensyn. Regjeringen har satt en standard for mer nedbygging av naturen i Norge.

Det er derfor gledelig å se at Senterpartiet i Karmøy kommune nå har fått på plass en jordvernstrategi i kommunen, som forhåpentlig vil kunne demme opp for presset fra lokale næringsinteresser. I en kronikk i Karmøynytt 13. mars, skriver gruppelederen og lokallagslederen at: «Vi trenger dyrket og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mulig grad unngå å bygge veier, boliger og industribygg på dyrket mark. Jordvern innebærer å sikre at den beste jorda fortsatt brukes til å dyrke mat, og ikke blir omdisponert til andre formål.» Utsagnet viser integritet og vilje til å prioritere. Naturen er menneskets og truede arters livsbetingelse, og vi er derfor avhengige av en fornuftig naturforvaltning i kommunene, med modige politikere i front.

Uredde politikere

Nå får vi bare håpe at alle kommunestyrer i Norge er like uredde som lederne i Senterpartiet i Karmøy, og følger opp oppfordringen om ikke å bygge veier, boliger og industribygg på dyrket mark og truede arters leveområder.