Poland

3,4 tys. zatrzymanych na protestach w obronie Nawalnego

W czasie demonstracji w Rosji zatrzymano ponad 3400 osób, ¿¹daj¹cych uwolnienia aresztowanego dysydenta Aleksieja Nawalnego - poinformowali w niedzielê dzia³acze na rzecz praw obywatelskich.

Najwiêksz¹ grupê - co najmniej 1360 osób - zatrzymano na najwiêkszym proteœcie, w Moskwie - poda³  portal OVD-Info. W Petersburgu dokonano kolejnych 523 zatrzymañ.

Rosyjski komisarz ds. praw dziecka powiedzia³, ¿e wœród zatrzymanych jest oko³o 300 nieletnich.

W sobotê na ulice w ca³ej Rosji, od Chabarowska na wschodzie po Kaliningrad, wysz³y dziesi¹tki tysiêcy manifestantów. To jeden z najwiêkszych protestów, jakie mia³y miejsce za rz¹dów prezydenta W³adimira Putina.

Wspó³pracownicy Nawalnego dziêkowali za poparcie i zapowiedzieli kontynuacjê protestów. Wed³ug nich na demonstracji w stolicy zgromadzi³o siê 40 tys. osób. Oficjalne rz¹dowe dane o „nieautoryzowanym wiecu” mówi¹ o znacznie mniejszej frekwencji.

W wielu miastach demonstranci przynieœli na manifestacje szczotki do WC, co jest aluzj¹ to twierdzenia, ¿e w ³azience w gigantycznym pa³acu Putina, znajduje siê w³oska szczotka o wartoœci 700 euro.

Dowiedz siê wiêcej: „Pa³ac Putina” za miliard dolarów

Oburzenie w mediach spo³ecznoœciowych wywo³a³ film z Petersburga, na którym widaæ 54-letni¹ kobietê brutalnie, bez powodu, kopniêt¹ przez policjanta. Wed³ug doniesieñ medialnych kobieta dozna³a urazu g³owy. Le¿y w szpitalu i nie odzyska³a dot¹d przytomnoœci.

Football news:

Moreno has 6 goals in his last 5 games for Villarreal
Coach of Zagreb: In the matches with Krasnodar, we showed how good we are. Only the implementation needs to be worked on
Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe