Poland

Adwokaci: obniżyć opłaty sądowe w związku z epidemią

Naczelna Rada Adwokacka apeluje o obni¿enie op³at s¹dowych w zwi¹zku ze skutkami pandemii, która bezpoœrednio wp³ynê³a na sytuacjê maj¹tkow¹ obywateli i przedsiêbiorców.

Naczelna Rada Adwokacka zwraca uwagê, ¿e wysokie op³aty s¹dowe, zw³aszcza w dzisiejszych czasach, utrudniaj¹, a w niektórych sytuacjach wrêcz pozbawiaj¹ obywateli przys³uguj¹cej im ochrony prawnej. - Instytucja zwolnienia od kosztów s¹dowych wydaje siê niewystarczaj¹ca do rozwi¹zania sygnalizowanych problemów, albowiem reguluj¹ce j¹ przepisy s¹ rygorystyczne, podobnie jak orzecznictwo s¹dów w tym zakresie - dodaje.

NRA podkreœla, ¿e z³a sytuacja ekonomiczna spowodowana niezale¿nymi czynnikami, jak np. pandemia COVID-19, nie mo¿e prowadziæ do pozbawienia czêœci obywateli prawa do s¹du.

W podjêtej uchwale upowa¿niono Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do wyst¹pienia do Ministerstwa Sprawiedliwoœci o podjêcie kroków w celu zmiany przepisów ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych w czêœci dotycz¹cej op³at s¹dowych.

Football news:

Smertin recalls Euro 2004: he almost fought in the joints, defended against the young Cristiano and understood the excitement of the Bridge
Gareth Southgate: We shouldn't be football snobs. In matches with top teams, diversity is important
Leonid Slutsky: I am still sure that the Finnish national team is the outsider of our group. They were very lucky against Denmark
I'm not a racist! Arnautovic apologized for insulting the players of the national team of North Macedonia
Gary Lineker: Mbappe is a world-class star, he will replace Ronaldo, but not Messi. Leo does things that others are not capable of
The Spanish fan has been going to the matches of the national team since 1979. He came to the Euro with the famous drum (he could have lost it during the lockdown)
Ronaldo removed the sponsored Coca-Cola at a press conference. Cristiano is strongly against sugar - does not even advertise it