Poland

Azjatyckie banki centralne zwiększają rezerwy

Ludowy Bank Chin

Bloomberg

Rezerwy banków centralnych z azjatyckich rynków wschodz¹cych wzros³y w maju do 5,82 bln USD, czyli najwy¿szego poziomu od sierpnia 2014 r. Wy³¹czaj¹c z tych statystyk Ludowy Bank Chin, rezerwy zwiêkszy³y siê do rekordowego poziomu 2,6 bln USD. Banki centralne z krajów Azji w ten sposób mog¹ przygotowywaæ siê na wypadek zacieœniania polityki pieniê¿nej przez amerykañski Fed.

- O ile czêœæ z tego wzrostu rezerw mo¿e odzwierciedlaæ os³abienie dolara oraz wzrost eksportu, to decydenci wyraŸnie przygotowuj¹ linie obrony. Gospodarki wschodz¹ce wyraŸnie wziê³y przyk³ad z przesz³oœci. Wiedz¹ jakie mog¹ byæ skutki ewentualnych zmian w polityce pieniê¿nej banków centralnych pañstw rozwiniêtych, w tym potencjalnych skutków ograniczania QE przez Fed lub podwy¿ki przez niego stóp – twierdzi Nicholas Mapa, ekonomista ING.

W Indiach rezerwy walutowe przekroczy³y 600 mld USD i w tym roku przez pewien czas by³y wiêksze ni¿ rosyjskie. Na Filipinach rezerwy mog¹ wzrosn¹ w tym roku do 141 mld USD a na Tajwanie zwiêkszy³y siê w maju do 542,98 mld USD. W Korei P³d. siêgnê³y rekordowego poziomu 456,46 mld USD.

Football news:

Semin about the finals of the Russian Cup in different cities: We have super-modern stadiums built for the World Cup
Savin promised that Krasava will return money for tickets to fans in case of defeats in August
Chelsea made two offers to Inter for Lukaku
Ronaldo is ready to return to Real Madrid. Madrid wants to sign only Mbappe (As)
After 10 days, Russia is fifth in the Tokyo 2020 medal standings. A little more-and the UK will catch up with us
Former Liverpool and England player Downing has finished his career
Bardzagli about 18-year-old Mbappe: He ran at a speed of 3,000 miles per hour. I asked Paratici why Juve is not signing him yet