Poland

Banki nie rozdają hipotek na prawo i lewo

Budowa

Bloomberg

Mimo poprawy perspektyw gospodarczych oraz du¿ej p³ynnoœci i wysokich kapita³ów banków nie wszyscy klienci uzyskuj¹ kredyt mieszkaniowy. Jedna trzecia z wnioskuj¹cych odchodzi z kwitkiem.

Banki maj¹ setki miliardów z³otych nadwy¿ek depozytów ponad wymogi. To pieni¹dze, które umo¿liwiaj¹ mocne zwiêkszenie akcji kredytowej przy zachowaniu wymogów p³ynnoœci. Bankom na udzielaniu kredytów zale¿y, bo na tym zarabiaj¹, ale te¿ nie mog¹ rozdawaæ d³ugów lekk¹ rêk¹, aby na nie straciæ póŸniej w razie niesp³acania kredytów.

Prawie co trzeci klient odchodzi z kwitkiem

Chêtnych na kredyty mieszkaniowe jest bardzo du¿o, ostatnie dane Biura Informacji Kredytowej wskazuj¹, ¿e popyt rok do roku roœnie nawet po 90 proc., jest tak¿e du¿o wy¿szy ni¿ przed pandemi¹ i miesiêcznie po hipoteki zg³asza siê po 50 tys. klientów lub nawet nieco wiêcej.

- Sita analityków kredytowych pozostaj¹ jednak na miejscu. Z szacunków BIK wynika, ¿e niezmiennie oko³o 3 wnioski kredytowe na 10 s¹ odrzucane. I choæ banki wyraŸnie w ostatnich miesi¹cach obni¿y³y wymagania stawiane przed potencjalnymi klientami – chodzi o ni¿szy wk³ad w³asny, akceptowanie dochodów z samozatrudnienia i umów œmieciowych - to nie jest tak, ¿e ka¿dy kto chce d³ug dostanie. Wa¿na jest pozytywna historia kredytowa, minimum 10-20 proc. wk³adu w³asnego, stabilne Ÿród³o dochodów i brak nadmiernych kosztów ¿ycia, a sama nieruchomoœæ nie mo¿e mieæ nadmiernie zagmatwanego stanu prawnego – mówi Bartosz Turek, g³ówny analityk HRE Investments.

Dobrym przyk³adem takich w³aœnie potencjalnych klientów jest statystyczna trzyosobowa rodzina, która chcia³aby zad³u¿yæ siê w ramach 30-letniego kredytu na zakup mieszkania. Zak³adamy przy tym, ¿e oboje rodzice pracuj¹ i ka¿de z nich przynosi do domu po œredniej krajowej. To znaczy, ¿e maj¹ do dyspozycji ju¿ prawie 8 tys. z³ netto miesiêcznie. To wiêcej ni¿ ma do dyspozycji przeciêtna rodzina. Zak³adamy przy tym, ¿e familia z naszego przyk³adu ma wystarczaj¹co pieniêdzy na wk³ad w³asny. Efekt? Banki chcia³yby po¿yczyæ im przeciêtnie a¿ 730 tysiêcy z³otych – wynika z danych HRE Investments zebranych wœród banków. Wspomniana kwota to mediana, a wiêc po³owa banków sk³onna by³aby po¿yczyæ wiêcej, a po³owa mniej.

Uwaga na podwy¿ki stóp procentowych

Przedstawione kwoty pokazuj¹ maksymalne zdolnoœci kredytowe. Wykorzystywanie ich do cna mo¿e szczególnie dziœ uchodziæ za odrobinê nieroztropne. - Wszystko wynika ze spodziewanych podwy¿ek stóp procentowych w Polsce. Gdy pójd¹ one w górê, to raty prawie wszystkich z³otowych kredytów mieszkaniowych tak¿e powinny wzrosn¹æ. Dzisiejsze prognozy sugeruj¹, ¿e do pierwszej podwy¿ki stóp procentowych mo¿e dojœæ w perspektywie roku. Nie bêdzie ona dla przeciêtnego domowego bud¿etu druzgoc¹ca, bo pojedyncza podwy¿ka mo¿e oznaczaæ podniesienie siê raty o zaledwie kilka-kilkanaœcie z³otych w przeliczeniu na ka¿de po¿yczone 100 tys. z³ – szacuje Turek.

Prognozy sugeruj¹, ¿e ewentualne podwy¿ki powinny byæ dozowane powoli. - Dopiero za oko³o 3 lata koszt pieni¹dza w Polsce ma wróciæ do poziomu sprzed epidemii. Nasza perspektywa jest wiêc taka, ¿e w 2024 roku raty kredytów mog¹ byæ o 15-20 proc. wy¿sze ni¿ dziœ. Podwy¿ka spora, ale powinna byæ do udŸwigniêcia – szczególnie jeœli uwzglêdnimy, ¿e prognozy banku centralnego sugeruj¹, ¿e w tej samej perspektywie czasowej przeciêtne wynagrodzenie w Polsce mo¿e wzrosn¹æ o 20-25 proc. I choæ te przewidywania mog¹ byæ dla wielu osób krzepi¹ce, to roztropnie by³oby tak zarz¹dzaæ domowym bud¿etem, aby byæ gotowym te¿ na realizacjê mniej optymistycznych scenariuszy – dodaje analityk HRE.

Football news:

17-year-old Gurna-Duat can move to Atalanta from Saint-Etienne for 10 million euros
Bayern did not win a single friendly match under Nagelsmann - 3 defeats and a draw
Goalkeeper Hradecki was appointed captain of Bayer
Hypercube has already reformatted several leagues. How did this affect the UEFA ranking and attendance?
Barcelona will not improve the offer for Morib. The player still refuses to renew his contract
Atletico President: Every club in Europe needs at least two Argentines to succeed
Milan player Bennacer fell ill with a coronavirus. He did not have contact with other players of the team