Poland

Broń w końcu się znalazła

Iga Œwi¹tek

Iga Œwi¹tek wygra³a dziewiêæ gemów z rzêdu i mecz z Madison Keys

AFP

Iga Œwi¹tek pokona³a Madison Keys 7:5, 6:1 w drugiej rundzie turnieju w Rzymie. W 1/8 fina³u zagra z Barbor¹ Krejcikov¹. Sensacja dnia: odpad³a Serena Williams.

Takie mecze jak z Keys (23.WTA) trochê szarpi¹ nerwy kibiców Igi, gdy¿ trudno siê ogl¹da pó³godzinne k³opoty najlepszej polskiej tenisistki z trafieniem pi³k¹ w kort. Kiedy jednak sytuacja w pierwszym secie zrobi³a siê doœæ groŸna (5:3 dla Amerykanki), Iga w koñcu wyci¹gnê³a najlepsz¹ broñ na siln¹ rywalkê – celne returny i spokój.

Od tej pory na skromnym korcie nr 3 stadionu Foro Italico wszystko siê zmieni³o. Dziewiêæ gemów z rzêdu dla Œwi¹tek, dopiero przy stanie 7:5, 5:0 dla Igi Keys zdo³a³a zapobiec przegraniu drugiego seta do zera.

Wci¹¿ trochê nie wiadomo, jaka Iga pojawi siê w nastêpnym meczu: czy ta rozwichrzona z pocz¹tku spotkania, czy bardziej skupiona i precyzyjna jak w drugiej czêœci meczu, ale wiadomo, ¿e w 1/8 fina³u nie bêdzie okazji do wspomnieñ z fina³u Roland Garros 2020.

Ówczesna rywalka Polki Sofia Kenin przegra³a w œrodê mecz z Barbor¹ Krejcikov¹ (44. WTA) 1:6, 4:6, pokazuj¹c niewiele z tego, co powinna prezentowaæ pi¹ta tenisistka œwiata.

Amerykanka zaczê³a rok od dwóch æwieræfina³ów w styczniowych imprezach w Abu Dhabi i Melbourne (Yarra Valley Classic), ale ju¿ od Australian Open nie jest w stanie wygraæ dwóch meczów w turnieju. Kilka dni temu podziêkowa³a za d³ug¹ wspó³pracê tacie Aleksandrowi, z którym dosz³a do wielkoszlemowego tytu³u w Melbourne w 2020 roku i fina³u w Pary¿u. Ci¹g dalszy wymaga jednak powa¿nej refleksji. Pora¿ka Kenin oznacza, ¿e Œwi¹tek zagra z Krejcikov¹, któr¹ niedawno pokona³a w Miami 6:4, 6:2, wiêc rozpoznanie si³ Czeszki jest aktualne.

Œroda by³a te¿ dniem pora¿ki Sereny Williams. 23-krotna mistrzyni wielkoszlemowa gra³a z Nadi¹ Podorosk¹ tysiêczny mecz w WTA Tour, ale Argentynka (rywalka Œwi¹tek w pó³finale ubieg³orocznego turnieju w Pary¿u) zdecydowanie popsu³a to statystyczne œwiêto. Zwyciê¿y³a Serenê po prawie dwóch godzinach 7:6 (8-6), 7:5.

Pytania, co dalej, musz¹ siê pojawiæ. Szanse, by amerykañska s³awa pobi³a wielkoszlemowy rekord Margaret Court, malej¹ z roku na rok, licznik stoi na liczbie 23 od Australian Open 2017.

Serenie chyba ju¿ nie zale¿y na niczym wiêcej ni¿ 24. wygranej w Wielkim Szlemie. W Rzymie poinformowa³a, ¿e nie zamierza startowaæ w igrzyskach olimpijskich w Tokio.

Kobiecy turniej na Foro Italico straci³ tak¿e inn¹ wielk¹ gwiazdê – Naomi Osakê (nr 2. WTA). Japonka po wygraniu Australian Open i odebraniu sportowego Oscara – nagrody Laureusa dla najlepszej kobiety-sportowca w 2020 roku, wyraŸnie straci³a rozpêd. Nie potrafi³a wczesn¹ wiosn¹ odebraæ numeru 1 rankingu WTA Ashleigh Barty, od startu w Miami przegrywa z tymi, z którymi raczej przegrywaæ nie powinna. W Rzymie Japonkê pokona³a 7:6 (7-2), 6:2 Jessica Pegula (31. WTA), Amerykanka maj¹ca talent do takich wybuchowych zwyciêstw.

Osaka na razie t³umaczy, ¿e korty ziemne to nie jej bajka, potrzebuje czasu, by na nich wygrywaæ, tak jak na niebieskich kortach twardych w Melbourne i Nowym Jorku.

Korty na Foro Italico nie przeszkadzaj¹ tylko tym, które ju¿ od paru tygodni wygrywaj¹ mecze na czerwonej m¹czce. Gra dalej nr 1 rankingu WTA Ashleigh Barty, awansowa³a równie¿ Aryna Sabalenka, niedawna mistrzyni z Madrytu.

W porównaniu z turniejem pañ rzymski turniej panów jest na razie doœæ przewidywalny, choæ wyj¹tki s¹. W œrodê emocje zapewni³ As³an Karacew, który wyeliminowa³ 6:2, 6:4 rodaka, trzeciego tenisistê rankingu ATP Danii³a Miedwiediewa.

Football news:

Pau Torres: Spain will do everything to reach the next round of the Euro. You need to believe in yourself
Enrique pro 1:1 with Poland: I expected more superiority from Spain. No one said that it would be easy
Rodri ob 1:1 with Poland: We are very disappointed. The pitch was not in the best condition, but this is no excuse
Alvaro Morata: Spain had a chance to beat Poland. I am grateful to Luis Enrique for his trust
Kozlowski broke the Euro record by playing for Poland at 17 years and 246 days. He surpassed Bellingham
For the first time since 1996, Spain has no wins after two rounds at the Euro. Then it reached the playoffs
Alba-player of the match Spain - Poland. He has 1 selection and 83 accurate passes