Poland

Dlaczego biskup bydgoski zrezygnował z urzędu?

Biskup Jan Tyrawa

PAP, Marek Zakrzewski

Biskup Jan Tyrawa, ordynariusz diecezji bydgoskiej, rezygnuje z urzêdu. Sprawa ma zwi¹zek z jego zaniedbaniami dotycz¹cymi wykorzystywania seksualnego ma³oletnich.

Biskup Jan Tyrawa ma 72 lata. Diecezj¹ bydgosk¹ kierowa³ od momentu jej powstania w roku 2004. Na emeryturê powinien odejœæ dopiero w listopadzie 2023 r., ale w œrodê poinformowano, ¿e z³o¿y³ na rêce papie¿a rezygnacjê z urzêdu i ¿e zosta³a ona przyjêta. W doœæ lakonicznym komunikacie nuncjatura apostolska napisa³a, ¿e rezygnacja ta ma zwi¹zek z zakoñczonym postêpowaniem dotycz¹cym „sygnalizowanych zaniedbañ biskupa bydgoskiego Jana Tyrawy w sprawach o nadu¿ycia seksualne wobec osób ma³oletnich ze strony niektórych ksiê¿y pracuj¹cych w diecezji bydgoskiej”. „Po zakoñczeniu tego postêpowania, maj¹c na uwadze równie¿ inne trudnoœci w zarz¹dzaniu diecezj¹, biskup bydgoski z³o¿y³ rezygnacjê z pe³nienia swojej pos³ugi” – doprecyzowano.

Przeprowadzenie takiego postêpowania wobec biskupa i ewentualne wyci¹gniêcie konsekwencji umo¿liwia dokument wydany w 2019 r. przez papie¿a Franciszka: motu proprio „Vos estis lux mundi” (VELM). Opisano w nim m.in., kto i do kogo mo¿e zg³osiæ podejrzenie zaniedbania oraz w jaki sposób prowadzone jest postêpowanie wyjaœniaj¹ce.

– Odejœcie biskupa Tyrawy jest kolejnym dowodem na to, ¿e ten dokument nie jest martwym prawem, ale jest stosowany w praktyce i dzia³a – mówi „Rz” ks. dr Piotr Studnicki, szef Biura Delegata KRP ds. Ochrony Dzieci i M³odzie¿y.

Dowodem na dzia³anie VELM jest choæby fakt, ¿e biskup Tyrawa to czwarty polski hierarcha, którego sprawa by³a prowadzona i zakoñczy³a siê w³aœnie na podstawie tego dokumentu. Pierwszym by³ biskup Edward Janiak, który w paŸdzierniku ub. roku zrezygnowa³ z kierowania diecezj¹ kalisk¹ (kilka miesiêcy temu ob³o¿ono go dodatkowymi sankcjami), drugim kard. Henryk Gulbinowicz, trzecim abp S³awoj Leszek G³ódŸ.

Postêpowania w odniesieniu do dwóch ostatnich hierarchów by³y prowadzone ju¿ po ich przejœciu na emeryturê. W ich przypadku Watykan zdecydowa³ tylko o zastosowaniu sankcji dyscyplinarnych. Jako emeryci nie mogli straciæ urzêdów. Inaczej by³o w odniesieniu do biskupa Janiaka i teraz biskupa Tyrawy.

– Teoretycznie obaj odeszli dobrowolnie, ale tak naprawdê zostali urzêdów pozbawieni – mówi „Rz” jeden z prawników kanonistów.

Kwestiê usuniêcia biskupa z urzêdu reguluje inny dokument Franciszka: motu proprio „Come una madre amorevole”. Zapisano w nim, ¿e w odniesieniu do spraw wykorzystywania seksualnego ma³oletnich do usuniêcia biskupa wystarczy „powa¿ny brak sumiennoœci”. Po przeprowadzonym dochodzeniu, w którym zostanie on wykazany, biskup ma mo¿liwoœæ „wyjœcia z twarz¹” i z³o¿enia rezygnacji.

– W moim przekonaniu z tym w³aœnie mieliœmy do czynienia zarówno w sprawie biskupa Janiaka, jak i teraz biskupa Tyrawy – komentuje nasz rozmówca i dodaje, ¿e za kilka miesiêcy Watykan mo¿e na³o¿yæ na by³ego ordynariusza bydgoskiego kolejne sankcje.

Na podstawie VELM Stolica Apostolska prowadzi jeszcze kilka spraw dotycz¹cych polskich biskupów – m.in. abp. Andrzeja Dziêgi, bp. Andrzeja Dziuby czy bp. Henryka Tomasika.

Football news:

Pau Torres: Spain will do everything to reach the next round of the Euro. You need to believe in yourself
Enrique pro 1:1 with Poland: I expected more superiority from Spain. No one said that it would be easy
Rodri ob 1:1 with Poland: We are very disappointed. The pitch was not in the best condition, but this is no excuse
Alvaro Morata: Spain had a chance to beat Poland. I am grateful to Luis Enrique for his trust
Kozlowski broke the Euro record by playing for Poland at 17 years and 246 days. He surpassed Bellingham
For the first time since 1996, Spain has no wins after two rounds at the Euro. Then it reached the playoffs
Alba-player of the match Spain - Poland. He has 1 selection and 83 accurate passes