Poland

Drużyna tysiąca podań

Euro 2020

Alvaro Morata walczy o pi³kê ze Szwedem Albinem Ekdalem w bezbramkowym meczu w Sewilli pap/EPA/Pierre Philippe Marcou/POOL

pap/EPA/Pierre Philippe Marcou/POOL

Hiszpania, z któr¹ polscy pi³karze zagraj¹ w sobotê w Sewilli, ma wielu utalentowanych zawodników, ale od lat cierpi na brak skutecznego napastnika.

Tylko szeœciu z 24 obecnych kadrowiczów by³o na mundialu w Rosji, który skoñczy³ siê dla Hiszpanów ju¿ w 1/8 fina³u, po przegranym konkursie rzutów karnych z gospodarzami.

Tamta pora¿ka mia³a byæ sygna³em do g³êbszych zmian, impulsem do nowego otwarcia, powodem, by raz na zawsze po¿egnaæ siê z tiki-tak¹, która sta³a siê sztuk¹ dla sztuki, czyteln¹ dla rywali i nieprzynosz¹c¹ ju¿ efektów.

Kilku gwiazdorów (Andres Iniesta, Gerard Pique) rozsta³o siê z reprezentacj¹, a wybrany na selekcjonera Luis Enrique mia³ przywróciæ jej zwyciêski gen. Budowa³ dru¿ynê po swojemu, eksperymentowa³, sprawdza³, na kogo mo¿e liczyæ, a efektowne zwyciêstwa w Lidze Narodów nad Chorwacj¹ i Niemcami (po 6:0) oraz Ukrain¹ (4:0) dawa³y nadziejê, ¿e zmierza w dobrym kierunku. Zniekszta³ci³y jednak prawdziwy obraz.

P³acz i gwizdy

Enrique prowadzi³ reprezentacjê w 19 meczach, w dziesiêciu Hiszpanie nie potrafili strzeliæ wiêcej ni¿ jednego gola. Poniedzia³kowe spotkanie ze Szwecj¹ by³o ju¿ drugim z rzêdu, w którym nie trafili do bramki, choæ wymienili blisko tysi¹c podañ, a przy pi³ce utrzymywali siê przez 85 proc. czasu! Dominowali na ka¿dym polu, ale skandynawskiego muru skruszyæ nie zdo³ali.

– Stworzyliœmy tak wiele okazji, ¿e jestem pewien, i¿ gole przyjd¹ – mówi 18-letni pomocnik Barcelony Pedri. – Z dziesiêciu takich meczów wygralibyœmy dziewiêæ – przekonuje obroñca Aymeric Laporte. Ale optymizmu pi³karzy nie podzielaj¹ ani kibice, ani prasa.

„Rosn¹ w¹tpliwoœci co do Hiszpanii" – skomentowa³ pierwszy wystêp zespo³u na Euro dziennik „Mundo Deportivo". Publicznoœæ na stadionie w Sewilli straci³a cierpliwoœæ, najbardziej oberwa³o siê Alvaro Moracie. Ca³a z³oœæ skupi³a siê na nim, bo to on zmarnowa³ najlepsze sytuacje. – Nastêpnym razem strzeli trzy gole i zamknie usta krytykom – bierze w obronê kolegê Laporte.

Morata powinien wykorzystywaæ takie okazje, nawet jeœli weŸmiemy pod uwagê fakt, ¿e nigdy nie by³ typem snajpera. W doros³ej pi³ce tylko dwa razy zdarzy³o mu siê uzbieraæ hat tricka. Mimo ¿e gra³ w silnych dru¿ynach – Realu, Chelsea, Atletico i Juventusie – w ¿adnym z sezonów nie zdoby³ w lidze wiêcej ni¿ 15 bramek. Jego s³ab¹ stron¹ by³a te¿ zawsze psychika. Gdy opuszcza³ boisko w meczu ze Szwecj¹, a z trybun rozlega³y siê gwizdy, z trudem powstrzymywa³ ³zy.

Enrique ceni go jednak za pracê, jak¹ wykonuje dla dru¿yny, i wygl¹da na to, ¿e w sobotnim meczu z Polsk¹ da mu szansê na odkupienie win.

Brak klasowego, œrodkowego napastnika to problem, z którym Hiszpanie zmagaj¹ siê, odk¹d karierê zakoñczy³ David Villa. Wydawa³o siê, ¿e k³opoty rozwi¹¿e Gerard Moreno. Najskuteczniejszy dziœ hiszpañski napastnik jest w ¿yciowej formie, we wszystkich rozgrywkach zdoby³ 30 bramek, poprowadzi³ Villarreal do triumfu w Lidze Europy, ale Enrique nie daje mu rozwin¹æ skrzyde³ i trzyma go na ³awce.

Rozkrêcaj¹ siê powoli

Selekcjoner wykazuje siê konsekwencj¹ granicz¹c¹ z uporem, ale to jego prawo. Ma swoj¹ wizjê i dobiera sobie do niej wykonawców. Nie waha³ siê zrezygnowaæ z wieloletniego kapitana Sergio Ramosa, który by³ przy wszystkich sukcesach kadry, ale wiêkszoœæ sezonu straci³ przez kontuzje. I nie zmieni³ zdania, gdy przygotowania do turnieju zak³óci³ koronawirus. Podobno ku wielkiemu niezadowoleniu czêœci kierownictwa federacji, które uwa¿a³o, ¿e sama obecnoœæ tak charyzmatycznego przywódcy, jak obroñca Realu, mog³aby podnieœæ morale w kadrze.

Enrique nie skorzysta³ z furtki UEFA, która ze wzglêdu na pandemiê pozwala³a zabraæ na turniej 26 zawodników (wzi¹³ dwóch mniej), nie odes³a³ te¿ do domu zaka¿onego Covid-19 Sergio Busquetsa. Liczy, ¿e doœwiadczony pomocnik Barcelony wróci na mecz z Polsk¹ i pod nieobecnoœæ Ramosa bêdzie kapitanem.

Ma tak¿e nadziejê, ¿e do soboty uda siê poprawiæ stan murawy w Sewilli. Kartoflisko, na którym Hiszpanie walczyli o punkty ze Szwecj¹, utrudnia³o kombinacyjn¹ grê. – Ale trawa nie mo¿e byæ dla nas wymówk¹ – zaznacza selekcjoner i jego pi³karze.

Hiszpanie na du¿ych turniejach rozkrêcaj¹ siê zwykle powoli. W ostatnich szeœciu meczach otwarcia odnieœli tylko jedno zwyciêstwo. W 2010 r. marsz po triumf na mundialu w RPA zaczêli od pora¿ki ze Szwajcari¹.

– Remis ze Szwecj¹ to nie koniec œwiata. Ten zespó³ ma wystarczaj¹c¹ jakoœæ, by przynajmniej wyjœæ z fazy grupowej – twierdzi w rozmowie z BBC Cesc Fabregas, który na wspomnianym turnieju w RPA by³ cz³onkiem mistrzowskiej jedenastki.

Z obecnych kadrowiczów tamten sukces pamiêta tylko Busquets, jedynie on rozegra³ w reprezentacji ponad 100 meczów. Wiêkszoœæ z jego kolegów by³a jeszcze wtedy niepe³noletnia, najm³odszy Pedri mia³ osiem lat.

M³odoœæ mia³a byæ atutem Hiszpanii, talentu wybrañcom Enrique nie brakuje, na ich grê patrzy siê z przyjemnoœci¹, ale coraz czêœciej s³ychaæ obawy, ¿e cena, jak¹ zap³ac¹ za brak doœwiadczenia, mo¿e okazaæ siê zbyt wysoka.

Ukraina – Macedonia Pó³nocna

(15.00, TVP 1, TVP Sport, TVP 4K)

(18.00, TVP 2, TVP Sport, TVP 4K)

(21.00, TVP 2, TVP Sport, TVP 4K) ?

Football news:

Richard Dunn: Diash is young, but he has a special aura around him. He will be able to claim the captaincy at City
Rafael Benitez: Working at Everton is a chance to show that I want and can compete with anyone
Davide Calabria: It's even better if no one believes in Milan. Our goal is to add
Lyon made a request to Chelsea for Emerson. The defender of the Italian national team is Interesting to Inter and Napoli
Lewandowski trained on the weekend to get in shape before the start of the season
I'm Cristiano Ronaldo and I only send the ball into the net. The forward refused the crossbar challenge in Real Madrid
Yuriy Semin: Shevchenko has a lot of trump cards to lead the European top club