Poland

Ferie zimowe w jednym terminie - jest rozporządzenie

Nadchodz¹ce ferie zimowe mimo wielu protestów odbêd¹ siê w jednym terminie dla wszystkich województw. W Dzienniku Ustaw ukaza³o siê rozporz¹dzenie tej sprawie.

W nadchodz¹cym roku dwutygodniowa przerwa zimowa bêdzie obowi¹zywa³a od 4 do 17 stycznia 2021 r. To tu¿ po przerwie œwi¹teczno-noworocznej. Oznacza to, ¿e dzieci i m³odzie¿ w wieku szkolnym bêdzie ma³a wolne ju¿ od 23 grudnia, czyli blisko 4 tygodnie.

Przypomnijmy, ¿e pod koniec listopada premier Mateusz Morawiecki zapowiedzia³ skumulowanie ferii w ca³ym kraju. Podczas planowania nowego roku szkolnego przerwê dla uczniów zaplanowano w podziale na cztery terminy dwutygodniowe, które nachodzi³y na siebie. Ferie mia³y trwaæ od 18 stycznia do 28 lutego 2021 r.

Scalenie w jednym czasie wypoczynku uczniów ma ograniczyæ do minimum mobilnoœæ ludzi. – Lepiej nie zamawiaæ ¿adnych wyjazdów. Jeœli zostaniemy wtedy w domu, to jest szansa, ¿e 18 stycznia pojawi¹ siê w Polsce pierwsze szczepionki – powiedzia³ premier. – Ten horyzont jest w³aœnie potrzebny po to, ¿eby szybko przygotowaæ dystrybucjê szczepionek i proces szczepieñ - doda³.

Czytaj tak¿e: Dziennik Ustaw z dnia 27 listopada 2020 r. (poz. 2095-2111)

Zmiana odbi³a siê fal¹ krytyki  nie tylko ze strony uczniów i opiekunów. Swoje niezadowolenie demonstruj¹ przedsiêbiorcy i bran¿a turystyczna, która i tak podupad³a w czasie wakacji.

Bazy noclegowe na dzieñ dzisiejszy pozostan¹ zamkniête w czasie ferii. Oznacza to, ¿e bêdzie mo¿na wybraæ siê z dzieæmi np. na narty, ale wynajêcie pokoju w celu wypoczynku bêdzie niemo¿liwe. Zgodnie z zapowiedziami premiera Morawieckiego placówki gastronomiczne, kina, teatry, si³ownie i kluby fitness pozostan¹ zamkniête ze wzglêdu na sytuacjê epidemiczn¹ do 27 grudnia. Od 28 listopada jednak otwarte bêd¹ wczeœniej zamkniête sklepy i galerie handlowe.

Przypomnijmy, ¿e wed³ug zapowiedzi ministerstwa zdrowia najbardziej optymistycznym scenariuszem powrotu dzieci do szko³y jest dzieñ 18 stycznia, tu¿ po zakoñczeniu ferii.

Football news:

Agent: Cheryshev is not going to leave Valencia. The coach trusts him
Bayern gave the midfielder Dayak Union on loan with a buyout option
Lampard on Mount: I moved to Chelsea at his age and it took me a year to find myself. And he already has so many games
Mbappe does not score for PSG 4 matches in a row. This is his worst streak since April-May 2018
Mourinho on Rashford's words: Go to Opta and draw your own conclusions. Liverpool - Manchester United-and so quite a loud match
Ronaldo: Real Madrid made a mistake by letting Hakimi go. Sometimes I say to myself: Imagine yourself and him - we would move at a good speed
Barcelona would not consider Messi's participation in the game with Athletic if it were not for the trophy match