Poland

Horban: Pełny lockdown? Gospodarka ledwo zipie

prof. Andrzej Horban, przewodnicz¹cy Rady Medycznej

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

- Tzw. pe³ny lockdown nie uda siê z trzech powodów - powiedzia³ przewodnicz¹cy Rady Medycznej prof. Andrzej Horban, odnosz¹c siê na antenie radiowej Trójki do sposobów ograniczania transmisji koronawirusa SARS-CoV-2.

Czy rz¹d Mateusza Morawieckiego nie radzi sobie z epidemi¹ koronawirusa? Na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia prof. Andrzej Horban oceni³, ¿e taka teza nie jest prawdziwa. - Radzi sobie na tyle, na ile mo¿e sobie radziæ w tej sytuacji - powiedzia³.

Koronawirus w Polsce - najnowsze informacje:
Ponad 15 tys. nowych zaka¿eñ, najwiêcej od 96 dni
Coraz wiêcej pacjentów z COVID-19 w ciê¿kim stanie
Nowe dane. 2750 zaka¿eñ w jednym województwie

Przewodnicz¹cy doradzaj¹cej premierowi Rady Medycznej doda³, ¿e g³ównym graczem w tej "uk³adance" jest wirus, który "zachowuje siê tak, jak siê zachowuje, bo taka jest jego natura". - Spodziewaliœmy siê tzw. trzeciej fali, niestety nadesz³a i nie wiemy, jaka ona bêdzie, bo to zale¿y od drugiego du¿ego gracza na rynku epidemii, tzn. nas wszystkich, jak bêdziemy siê zachowywali - powiedzia³.

"Wszyscy maj¹ tego serdecznie dosyæ"

W œrodê Ministerstwo Zdrowia poinformowa³o, ¿e w ci¹gu doby testy wykaza³y SARS-CoV-2 u 15 698 osób, a 309 zaka¿onych zmar³o. - Oczywiœcie, ¿e dobrze nie jest - skomentowa³ Andrzej Horban dodaj¹c, ¿e wed³ug prognoz dobowa liczba przypadków mo¿e w tym tygodniu wzrosn¹æ do 20 tys.

- Pod¹¿amy œcie¿k¹, któr¹ przesz³y kraje le¿¹ce na zachód od nas - zaznaczy³ g³ówny doradca premiera ds. COVID-19 dodaj¹c, ¿e ok. 2-3 miesi¹ce po pojawieniu siê na danym terenie nowy, bardziej zakaŸny wariant wirusa zaczyna dominowaæ.

- Mo¿na próbowaæ nie wchodziæ na tê œcie¿kê, tzn. próbowaæ tzw. pe³nego lockdownu, który nie uda siê z trzech powodów - mówi³ Horban.

- Po pierwsze, bardzo trudno jest w tym momencie zamkn¹æ granice, zw³aszcza w grudniu, kiedy du¿a czêœæ osób odwiedza swoje rodziny, bo to od tego siê zaczyna - kontynuowa³.

- Potem trudno zamkn¹æ gospodarkê, bo ona, jak wszyscy wiedz¹, ledwo zipie - zaznaczy³.

Prof. Horban doda³, ¿e trudno "zamkn¹æ wszystkich znowu w domu", bo "wszyscy maj¹ tego serdecznie dosyæ". W zwi¹zku z tym, przekonywa³, mo¿na prowadziæ politykê zmniejszania szkód zwi¹zanych z epidemi¹.

"Na pewno nie bêd¹ to normalne œwiêta"

Horban by³ te¿ w kontekœcie tego, ¿e zaka¿enie koronawirusem wykryto u szefa KPRM Micha³a Dworczyka pytany, czy cz³onkowie rz¹du powinni zostaæ szybciej ni¿ to wynika z obecnego planu zaszczepieni przeciw COVID-19.

- Myœlê, ¿e wiêkszoœæ cz³onków Rady Medycznej jest za tym, ¿eby te tysi¹c osób z rz¹du szczepiæ, bo to nie jest olbrzymia grupa, to nie zaburza niczego, a lepiej jest mieæ rz¹d zdrowy ni¿ rz¹d, który ledwo zipie - odpowiedzia³ g³ówny doradca premiera ds. COVID-19.

Pytany o obostrzenia, które maj¹ obowi¹zywaæ w okresie œwi¹t Wielkiejnocy Andrzej Horban odpar³, ¿e nie potrafi odpowiedzieæ "jak to bêdzie wygl¹da³o". - Ale na pewno nie bêd¹ to normalne œwiêta jeszcze - oœwiadczy³.

Football news:

The city is turning into a technological monster: they invited an astrophysicist-tactician, cooperate with IT manufacturers and Google
Rostov midfielder Gigovic was sent off for two yellow cards in the match with Loko
Musiala made his first double for Bayern
Norwich relegated to the Premier League
Yaya Toure wrote a letter of apology to Pep. In 2018, a player accused Guardiola of racism
Real Madrid players will refuse bonuses for winning the Champions League or La Liga. The club will save 30 million euros
Zinedine Zidane: I was lucky to coach Real Madrid. But I'm not a terrible coach, although not the best