Poland

Ile osób zachorowało w Polsce na grypę w listopadzie?

Izolatka w szpitalu zakaŸnym w Warszawie

Fotorzepa, Robert Gardziñski

Od 1 do 22 listopada w Polsce wykryto 499 240 zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2. W tym samym czasie w Polsce stwierdzono 181 534 zachorowania na grypê i podejrzenia zachorowañ na grypê - wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Pañstwowego Zak³adu Higieny.

Miêdzy 1 a 22 listopada nie stwierdzono w Polsce ¿adnego zgonu u osoby chorej na grypê lub osoby, u której wykryto podejrzenie zachorowania na grypê.

Ubieg³ej zimy szczyt sezonu grypowego przypad³ w okresie od koñca stycznia do pierwszego tygodnia marca, gdy w ci¹gu tygodnia wykrywano ok. 200 tysiêcy zachorowañ na grypê i podejrzeñ zachorowañ na grypê.

Miêdzy 23 stycznia 2020 roku a 7 marca do szpitali trafi³o 8 455 osób chorych na grypê lub z podejrzeniem grypy. Zmar³o 35 osób chorych na grypê lub u których podejrzewano grypê.

Football news:

Frank Lampard: Back in December, Chelsea were in great shape. I am concerned that we lost it so quickly
Rodgers on Leicester's fight for the championship: It's too early to say, but in the first half of the season we played consistently and at a high level
Only in one season in the Abramovich era did Chelsea score fewer points after 19 rounds than they do now. Then Mourinho was sacked after 16 games
Werner has not scored in 11 games in the Premier League. He has 1 goal in his last 15 games for Chelsea
Manchester United are ready to offer 12 million euros for defender Lance Medina. In September, he was called up to the Argentina national team for the first time
Player Eibar Enric and defender Girona Luna were sentenced to 2 years in prison on probation for publishing a video of a threesome
Bayern will play Egypt's Al-Ahly or Qatar's Al-Duhail in the Club World Cup semi-finals