Poland

Jak nie popełnić gafy przy zwolnieniach

Adobe Stock

Gdy pracodawca dzia³a w wielu regionach, a redukcja etatów ma obj¹æ jeden z tych obszarów, musi w³aœciwie wytypowaæ grupê zawodow¹ objêt¹ zwolnieniami oraz ustaliæ kryteria zwolnieñ. B³¹d mo¿e go kosztowaæ przegran¹ w s¹dzie.

Zwolnienia z przyczyn ekonomicznych wi¹¿¹ siê z licznymi problemami prawnymi. Od prawid³owoœci ich rozwi¹zania zale¿y to, czy wypowiedzenia obroni¹ siê w s¹dzie. Najwiêcej trudnoœci budzi w³aœciwe okreœlenie grupy zawodowej, która jest objêta redukcj¹ zatrudnienia, a tak¿e prawid³owe okreœlenie i zastosowanie kryteriów doboru. Szczególne komplikacje wystêpuj¹, gdy pracodawca dzia³a w wielu regionach.

Likwidacja czy redukcja

Zwolnienia z przyczyn niedotycz¹cych pracowników maj¹ zwykle postaæ likwidacji stanowiska (stanowisk) lub redukcji zatrudnienia w okreœlonej grupie zawodowej.

Czytaj te¿:

Zwolnienia grupowe: konsultacje, gdy w firmie nie dzia³aj¹ zwi¹zki zawodowe

Do likwidacji dochodzi, gdy ze struktury organizacyjnej znika jedno unikalne stanowisko (np. stanowisko jedynego ksiêgowego w strukturze) albo wszystkie stanowiska danego rodzaju (np. stanowiska wszystkich ksiêgowych). Wówczas wystarcza wskazanie jako przyczyny wypowiedzenia likwidacji ...

Football news:

Pau Torres: Spain will do everything to reach the next round of the Euro. You need to believe in yourself
Enrique pro 1:1 with Poland: I expected more superiority from Spain. No one said that it would be easy
Rodri ob 1:1 with Poland: We are very disappointed. The pitch was not in the best condition, but this is no excuse
Alvaro Morata: Spain had a chance to beat Poland. I am grateful to Luis Enrique for his trust
Kozlowski broke the Euro record by playing for Poland at 17 years and 246 days. He surpassed Bellingham
For the first time since 1996, Spain has no wins after two rounds at the Euro. Then it reached the playoffs
Alba-player of the match Spain - Poland. He has 1 selection and 83 accurate passes