Poland

Jeden z najstarszych domów w Londynie na sprzedaż

materia³y

Jeden z najstarszych domów w Londynie zosta³ wystawiony na sprzeda¿. Bywali w nim tak znamienici goœcie jak Benjamin Franklin, jeden z ojców za³o¿ycieli Stanów Zjednoczonych i John Adams, ich drugi prezydent.Jeden z najstarszych domów w Londynie zosta³ wystawiony na sprzeda¿. Bywali w nim tak znamienici goœcie jak Benjamin Franklin, jeden z ojców za³o¿ycieli Stanów Zjednoczonych i John Adams, ich drugi prezydent.

Dom znajduj¹cy siê w dzielnicy Newington Green wybudowano w 1658 roku i jest to jeden z niewielu najstarszych ceglanych domów w stolicy Wielkiej Brytanii, który przetrwa³ wielki po¿ar Londynu w 1666 roku. Wed³ug danych Muzeum Londynu sp³onê³o wtedy 13200 domów - 1/3 miasta. Po¿ar trwa³ piêæ dni.

Budynek pod adresem 52-55 Newington Green zosta³ wystawiony na sprzeda¿ za 2,5 mln funtów, czyli 12,8 mln z³otych.

W 1768 roku dom nale¿a³ do filozofa i znanego pamflecisty Richarda Price, który goœci³ w nim Benjamina Franklina oraz Johna Adamsa a tak¿e wielu innych angielskich polityków.

Czteropiêtrowy dom ma powierzchniê ponad 340 metrów kwadratowych. W domu jest szeœæ sypialni, trzy ³azienki i dwa du¿e salony, a tak¿e du¿a kuchnia, formalna jadalnia.

Poza tym jest niewielka piwniczna i pralnia, i pomieszczenia gospodarcze, a tak¿e niewielki ogródek na ty³ach domu z tarasem.

Dom zosta³ gruntownie wyremontowany, ale pod nadzorem konserwatora zabytków. Z zewn¹trz wygl¹da dok³adnie tak samo jak ponad 360 lat temu. Wewn¹trz uda³o siê zachowaæ wiele oryginalnych elementów jak belki drewniane w œcianach, framugi okienne, porêcze schodów czy kominek w salonie, który zosta³ zmodernizowany, ale zachowa³ dawny charakter.

Football news:

Koeman about 4:0 with Osasuna: an Important win, I'm happy. Barcelona can't afford to lose any more
Milan have scored in 29 consecutive Serie A games. This is a repeat of the club record of 1973
Messi dedicated the goal to Maradona, showing a newells old boys t-shirt
Clarence Seedorf: if Barcelona sign Depay, so much the better for them. One of Europe's top talents
Maradona's doctor is under investigation for Diego's death. His home and clinic were searched
Griezmann has 4 goals in his last 6 games for Barcelona
Braithwaite has scored 4 (3+1) points in Barca's last 2 games. He had not scored in 13 games before