Poland

Jest rozporządzenie ws. niewykorzystanych szczepionek

Micha³ Dworczyk

Micha³ Dworczyk

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

20 kwietnia wieczorem w Dzienniku Ustaw ukaza³o siê rozporz¹dzenie Rady Ministrów zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie ustanowienia okreœlonych ograniczeñ, nakazów i zakazów w zwi¹zku z wyst¹pieniem stanu epidemii.

Zgodnie z zapowiedziami opublikowano rozporz¹dzenie, które umo¿liwia szczepienie ka¿dej osoby powy¿ej 18. roku ¿ycia w sytuacji zagro¿enia zmarnowania szczepionki.

Minister Micha³ Dworczyk dodaje i¿, nie tylko przyspiesza siê zapisy, ale tak¿e dostosowuje system do bie¿¹cej sytuacji u³atwiaj¹c zaszczepienie.

Dziennik Ustaw z dnia 20 kwietnia 2021 r. poz. 729

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude