Poland

Już niedługo nie kupisz innego auta niż na prąd. Jest data

Dalsze zaostrzanie norm emisji CO2 i ca³kowite wycofanie pojazdów spalinowych w 2035 r. zarekomendowa³a Komisji Europejskiej brukselska organizacja Transport& Environment (T&E).

W wydanym w œrodê raporcie zrzeszaj¹ca pozarz¹dowe organizacje dzia³aj¹ce na rzecz czystego transportu T&E uwa¿a, ¿e w³adze Unii Europejskiej powinny tak ustaliæ wi¹¿¹ce cele redukcji emisji CO2 z samochodów, by dwie trzecie nowych aut sprzedawanych w 2030 r. by³o w pe³ni elektrycznych. W 2035 r. napêd elektryczny powinny mieæ ju¿ wszystkie nowe samochody.

Dla realizacji tych planów do unijnych regulacji nale¿a³oby wprowadziæ wy¿szy cel redukcji emisji CO2 z nowych samochodów wobec obowi¹zuj¹cego od ub.r. limitu (œrednio 95 g/km CO2 na samochód) – o 25 proc. w 2025 r. i o 40 proc. w dwa lata póŸniej. – Jest to niezbêdne, by elektryczne samochody by³y dostêpne, a europejski przemys³ motoryzacyjny konkurencyjny na œwiatowych rynkach – stwierdza T&E. Kolejnym etapem by³o zredukowanie emisji o 65 proc. w 2030 r., a nastêpnie ca³kowite wycofanie pojazdów z silnikami spalinowymi w 2023 r.

Obecne zobowi¹zania producentów do elektryfikacji swoich flot maj¹ byæ - wed³ug T&E – zbyt s³abe. Wed³ug jego ekspertów obecnie jedynie Volkswagen i Volvo s¹ gotowe do realizowania za³o¿eñ europejskiej polityki klimatycznej, st¹d zalecenia dalszego zaostrzania norm.

Football news:

Ronaldinho: I'm watching Milan, I hope they will continue to progress. I'm waiting for Monza in Serie A
Lautaro Martinez: Messi is the best player in the world. He is a model for everyone, we must learn from him
Manchester United and Real Madrid are close to an agreement on Varane. The defender will be paid 45-55 million euros
Fernando Torres took charge of the Atletico U19 team
Milan is Interested in Brandt from Borussia Dortmund
Novak Djokovic: Zlatan is a real fighter and a champion. I hope Milan will perform well in the Champions League
Lewandowski about the prize for the best player in Germany: Getting it twice in a row is a rare phenomenon, I am proud