Poland

Kącik miłośników zagadek logicznych

Fotorzepa, Jerzy Dudek

Kto nie lubi zagadek logicznych? Oto kilka moich propozycji na najbli¿szy tydzieñ.

Zagadka najwa¿niejsza: co bêdzie z groŸb¹ weta Polski i Wêgier w stosunku do bud¿etu Unii? Horror narasta, a jego kulminacja nast¹pi zapewne w ci¹gu nadchodz¹cego tygodnia. Jako kraj ryzykujemy, ¿e na tej ca³ej sprawie bardzo du¿o stracimy. Albo pieni¹dze z bud¿etu, albo szansê na szybsz¹ odbudowê po pandemii i lepszy rozwój gospodarczy, albo wielu przyjació³ w Unii, albo wszystko naraz. Co siê mo¿e wydarzyæ w najbli¿szych dniach?

Najbardziej prawdopodobny scenariusz wydarzeñ jest taki, ¿e niemiecka prezydencja, staraj¹c siê w ciê¿kich czasach unikn¹æ kryzysu politycznego wewn¹trz Unii, spróbuje przedstawiæ jakiœ kompromis. Kompromis, który pozwoli³by premierom Polski i Wêgier og³osiæ, ¿e groŸba weta zadzia³a³a i mo¿na z niej ju¿ zrezygnowaæ. Ale z jednej strony nie jest pewne, czy Warszawa i Budapeszt zaakceptuj¹ taki naci¹gany kompromis, bo prawdopodobnie bêdzie on tylko oznacza³ odroczenie w czasie zadzia³ania mechanizmu powi¹zania dostêpu do unijnych pieniêdzy z ocen¹ stanu praworz¹dnoœci. Da³oby to nieco spokoju przez rok–dwa lata, lecz sprawa powróci³aby w latach 2022–2023. Z drugiej zaœ strony nie jest wcale pewne, czy na kompromis zgodz¹ siê inne kraje unijne – w tym zw³aszcza Holandia g³oœno protestuj¹ca przeciw wszelkiemu rozmiêkczaniu tego mechanizmu.

Mamy wiêc wielk¹ zagadkê, a na odpowiedŸ bêdziemy musieli jeszcze kilka dni poczekaæ. Wiêc dla zabicia czasu zastanówmy siê nad kilkoma mniejszymi zagadkami.

Pierwsza zagadka: na co w³aœciwie zgodzi³ siê nasz premier w czasie lipcowego szczytu Unii? Zarówno on, jak i jego wêgierski kolega twierdz¹, ¿e w³aœciwie nie zgodzili siê na nic, a w szczególnoœci nie zgodzili siê na mechanizm wi¹zania pieniêdzy z praworz¹dnoœci¹. Pozosta³ych 25 œwiadków (szefowie rz¹dów innych krajów) twierdzi jednak, ¿e by³o inaczej. To jak w³aœciwie by³o?

Druga zagadka to kolportowana przez jednego z polityków kwota 758,9 mld z³ strat, które podobno ponios³a Polska z tytu³u uczestnictwa w UE, okreœlona jako „transfery kapita³ów (dywidendy i inne przychody)". Proszê mi³oœników zagadek logicznych o pomoc, bo z du¿¹ grup¹ polskich ekonomistów usi³ujemy dociec, o jakie dane tu mo¿e chodziæ – liczb takich nie ma w ¿adnych statystykach, opisane kategorie nie wystêpuj¹ w bilansie p³atniczym, ¿adna instytucja nie przyznaje siê, ¿e je poda³a, a pan pose³ (z wykszta³cenia prawnik) nie podaje Ÿród³a. Mo¿e wiêc mamy narodziny genialnego ekonomisty samouka?

No i trzecia zagadka na deser: o co chodzi naszemu rz¹dowi? Oczywiœcie mo¿liwe, ¿e chodzi jedynie o wewn¹trzkrajowe walki frakcyjne, a bud¿et Unii jest tylko ich przypadkow¹ ofiar¹. Mimo to mamy jednak zagadkê. Viktor Orbán doskonale wie, o co gra, bo formu³owane powszechnie oskar¿enia o oszustwa przy rozdzielaniu unijnych pieniêdzy na Wêgrzech rzeczywiœcie mog¹ prowadziæ do ich bardzo szybkiej utraty, premier dysponuje przygniataj¹c¹ wiêkszoœci¹ w parlamencie i poparciem spo³ecznym przekraczaj¹cym 50 proc., a Wêgrzy s¹ zdecydowanie mniej euroentuzjastyczni ni¿ Polacy. W przypadku Polski wszystko to wygl¹da jednak ca³kiem inaczej. Wiêc co w³aœciwie chce osi¹gn¹æ nasz rz¹d?

Football news:

Juventus have signed midfielder Marcel Ake. Contract - until 2025
Thomas Tuchel: When you go to Chelsea, you sign up for trophies. I am not afraid of this
Tuchel on Chelsea: With all due respect to Lampard, I couldn't help but jump at the chance
Arteta on the comparison of the Youngster and Messi: It is a losing battle, but Martin has the qualities Arsenal need
Johnson on Tuchel: The coach at Chelsea is the hottest place in world football. He could be sacked in six months
Ramos will not play with Levante due to injury, most likely. Today, he did not train with Real Madrid
When Griezmann passes to Messi, it's beautiful. Barcelona after 2:1 with Rayo