Poland

Koronawirus w Czechach: Ponad 16 tys. zakażeń w ciągu doby

W Czechach w ci¹gu ostatniej doby wykryto 16 642 zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 - to czwarty najwiêkszy dobowy bilans zaka¿eñ koronawirusem od pocz¹tku epidemii w tym kraju.

Dotychczas najwiêcej zaka¿eñ w Czechach wykryto 6 stycznia - by³o ich o ok. tysi¹c wiêcej ni¿ w ci¹gu ostatniej doby.

W porównaniu do ubieg³ej œrody raportowana 3 marca liczba zaka¿eñ jest wiêksza o ok. 800.

Wspó³czynnik reprodukcji koronawirusa (R0) wynosi obecnie w Czechach 1,09 co oznacza, ¿e epidemia wci¹¿ siê rozwija. Jednoczeœnie poziom tego wskaŸnika jest najni¿szy od 14 dni i spada od czterech dni.

Wspó³czynnik R0 okreœla ile œrednio osób zaka¿a jedna zaka¿ona osoba.

Tylko w Pradze wykryto 1 990 nowych zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 - to czwarty najwiêkszy dobowy przyrost liczby zaka¿eñ w stolicy Czech od pocz¹tku epidemii.

W czeskich szpitalach przebywa obecnie ponad 8 100 chorych na COVID-19 - najwiêcej od pocz¹tku epidemii.

1 661 z tych pacjentów jest w stanie ciê¿kim.

W kraju (województwie) pardubickim sytuacja w szpitalach jest krytyczna a system ochrony zdrowia mia³ osi¹gn¹æ granice wydolnoœci.

W Czechach od 1 marca obowi¹zuje œcis³y lockdown - zakazane jest m.in. przemieszczanie siê pomiêdzy powiatami.

Football news:

Yaya Toure sent Guardiola a letter of apology: I am waiting for a very long time for a response
Marcelino on the Spanish Cup: You can't win against Barca without suffering. They are used to winning finals
Koeman on the future: It's strange to have to answer such questions. We had a 19-match unbeaten streak
Hans-Dieter Flick: After relegation from the Champions League, I can't sleep well. My eyes can confirm that
Tuchel is Interested in the option of inviting Varane to Chelsea
Barry Ferguson on Kudela's ban for racism: 10 matches is ridiculous. It was necessary for a year
Saka-Europa League Player of the Week