Poland

Krezusi kupują apartamenty, biura i magazyny

Nieruchomoœci

Ten luksusowy apartament w Pary¿u Knight Frank oferuje jako agent za ponad 5 mld dol.

materia³y prasowe

W roku pandemii na rynek nieruchomoœci nap³ynê³o 232 mld dol. prywatnego kapita³u.

Analitycy Knight Frank co roku analizuj¹, ile pieniêdzy w globalny rynek nieruchomoœci lokuj¹ ultrabogacze (ultra-high-net-worth individuals - UHNWI), czyli dysponuj¹cy co najmniej 30 mln dol. na inwestycje. Takich osób jest ponad 521 tys., o 2,4 proc. wiêcej ni¿ rok wczeœniej.

W naznaczonym pandemi¹ 2020 r. na rynek nieruchomoœci pop³ynê³o 232 mld dol. kapita³u prywatnego, o 33 proc. mniej w rekordowym 2019 r., ale wci¹¿ o 9 proc. powy¿ej œredniej z dekady. Najwiêcej prywatnych pieniêdzy ulokowano w USA (a¿ 142 mld dol., z czego 97 proc. to inwestorzy krajowi), Niemiec i Wielkiej Brytanii (po 11 mld dol., ale odpowiednio 67 i 47 proc. pod wzglêdem udzia³u rodzimych graczy). Na kolejnych lokatach znalaz³y siê Szwecja, Francja, Korea Po³udniowa, Japonia, Kanada oraz Holandia. Pierwsz¹ dziesi¹tkê zamknê³y Chiny, gdzie ulokowano 3,7 mld dol. i w 99 proc. byli to rodzimi inwestorzy.

Najpopularniejsza forma to oczywiœcie zakup apartamentów, na ten rynek trafi³o w skali globalnej 89 mld dol., o 38 proc. mniej ni¿ rok wczeœniej. Ponad 59 mld dol. (spadek o 26 proc.) bogacze ulokowali w biura, a 34 mld (spadek o 15 proc.) w obiekty przemys³owo-logistyczne. W obiekty handlowe zainwestowali 28 mld (spadek o 36 proc.), w hotele 12 mld (spadek o 56 proc.), a w budownictwo senioralne 7,1 mld (spadek o 19 proc.). Tylko 1,9 mld pop³ynê³o na rynek condo (spadek o 27 proc.).

Zgodnie z ankiet¹ przeprowadzon¹ przez Knight Frank, w tym roku 1/4 krezusów równie¿ planuje inwestycje w nieruchomoœci. Zainteresowanie zyskuj¹ przede wszystkim PRS, logistyka i grunty inwestycyjne. W dalszej kolejnoœci biura, obiekty przemys³owe oraz te zwi¹zane z opiek¹ (zdrowotn¹, ale i domy seniora).

- Jest wiele czynników, które bêd¹ kszta³towaæ rynki w 2021 r.: przesuniêcie inwestycji do tzw. bezpiecznych przystani, czyli du¿ych, p³ynnych i przejrzystych rynków, które powinny nadal przyci¹gaæ inwestycje globalne. Ograniczenia w œwiatowym podró¿owaniu tak¿e stwarzaj¹ szansê dla inwestorów prywatnych, ¿eby inwestowaæ na rynkach lokalnych, które - w normalnych okolicznoœciach - doœwiadczy³yby wiêkszej konkurencji o aktywa ze strony inwestorów instytucjonalnych – skomentowa³a Victoria Ormond, partner ds. badañ rynków kapita³owych w Knight Frank.

Football news:

Koeman on the future: It's strange to have to answer such questions. We had a 19-match unbeaten streak
Hans-Dieter Flick: After relegation from the Champions League, I can't sleep well. My eyes can confirm that
Tuchel is Interested in the option of inviting Varane to Chelsea
Barry Ferguson on Kudela's ban for racism: 10 matches is ridiculous. It was necessary for a year
Saka-Europa League Player of the Week
Zhemaletdinov's agent about negotiations with Loko: Leonchenko offered to meet, and then wrote: I'm sorry, I can't. Ask him questions
In 2018, Dzeko supported a defender from the Roma youth team, who tore both ligaments in his knee. The kid came back and gave the assist to Edin