Poland

Lądowa energetyka wiatrowa bezkonkurencyjna

Energia wiatrowa

Bloomberg

Pr¹d z wiatru kosztuje o 24 proc. mniej ni¿ trzeba by³o zap³aciæ za energiê elektryczn¹ na polskiej gie³dzie w kwietniu 2021 r. W przysz³oœci przewaga cenowa energii wiatrowej bêdzie dalej rosn¹æ – wynika z najnowszego raportu ekspertów PSEW, firmy doradczej TPA Poland i kancelarii DWF.

Wyniki aukcji OZE z lat 2018 – 2021 pokazuj¹, ¿e pod wzglêdem kosztów wytwarzania energii wiatr na l¹dzie nie ma w Polsce konkurencji. W latach 2018 – 2020 inwestorzy wiatrowi zakontraktowali ³¹cznie 161,8 TWh energii elektrycznej za 33,9 mld z³. – Zatem w ci¹gu 15-letniego okresu wsparcia œrednia cena za 1 MW wynosi 209 z³, a pr¹d z wiatru kosztuje podatnika 24 proc. mniej ni¿ trzeba by³o zap³aciæ za energiê elektryczn¹ na Towarowej Gie³dzie Energii w kwietniu 2021 r. – wylicza Wojciech Sztuba, partner w TPA Poland.

Anna Kornecka, wiceminister rozwoju, pracy i technologii odpowiada w rz¹dzie za zmiany ustawy odleg³oœciowej

Eksperci podkreœlaj¹, ¿e w przysz³oœci przewaga cenowa energii z wiatru bêdzie dalej rosn¹æ, zw³aszcza jeœli zaczniemy rozwijaæ energetykê wiatrow¹ na l¹dzie w oparciu o najnowsz¹, najbardziej wydajn¹ technologiê. Obecnie najwydajniejsze instalacje to turbiny o mocy zainstalowanej 5 – 6 MW, jednak obowi¹zuj¹ce regulacje uniemo¿liwiaj¹ ich budowê w naszym kraju (tzw. ustawa odleg³oœciowa wprowadzi³a zasadê 10H, wed³ug której farmy wiatrowe mog¹ byæ lokowane od domów w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ dziesiêciokrotnoœæ wysokoœci wiatraka). Autorzy raportu podkreœlaj¹, ¿e w interesie zarówno inwestorów, jak i odbiorców energii – gospodarstw domowych i przedsiêbiorstw – jest jak najszybsze z³agodzenie restrykcji lokalizacyjnych dla inwestycji wiatrowych na l¹dzie.

Szybki rozwój wiatru na l¹dzie to szansa nie tylko na „zielon¹” nieobci¹¿on¹ emisjami energiê elektryczn¹ dla gospodarstw domowych. To przede wszystkim droga do szybkiej elektryfikacji w takich sektorach jak ciep³ownictwo, transport, czy procesy przemys³owe. Najtañsza na rynku energia z wiatru na l¹dzie pozwoli zdekarbonizowaæ polsk¹ gospodarkê i bardzo pomo¿e zachowaæ jej konkurencyjnoœæ na globalnych rynkach. A bonusem bêdzie czyste powietrze – przekonuje Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

tv.rp.plJanusz Gajowiecki, prezes PSEW

Rz¹d deklaruje zmianê przepisów i dopuszczenie mo¿liwoœci budowy farm bli¿ej budynków za zgod¹ samorz¹dów, ale odleg³oœæ nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 500 m. Projekt nowelizacji ustawy odleg³oœciowej trafi³ ju¿ do wykazu prac rz¹du.

– Stabilne otoczenie regulacyjne dla inwestorów, a z drugiej strony zamiana sztywnych zakazów na proces dochodzenia do konsensusu z udzia³em lokalnych spo³ecznoœci, to d³ugo oczekiwana i pozytywna zmiana. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w przypadku farm wiatrowych proces inwestycyjny jest dziœ wieloetapowy i d³ugotrwa³y, wymaga planowania, wielu zgód i pozwoleñ zarówno administracyjnych, jak i œrodowiskowych. Aby wiêc umo¿liwiæ przyrost nowych, nowoczesnych mocy wytwórczych powinniœmy iœæ z duchem czasu, to jest uproœciæ procedury w zakresie budowy czystych Ÿróde³ odnawialnych – apeluje Karol Lasocki, z kancelarii prawnej DWF.

Football news:

Pau Torres: Spain will do everything to reach the next round of the Euro. You need to believe in yourself
Enrique pro 1:1 with Poland: I expected more superiority from Spain. No one said that it would be easy
Rodri ob 1:1 with Poland: We are very disappointed. The pitch was not in the best condition, but this is no excuse
Alvaro Morata: Spain had a chance to beat Poland. I am grateful to Luis Enrique for his trust
Kozlowski broke the Euro record by playing for Poland at 17 years and 246 days. He surpassed Bellingham
For the first time since 1996, Spain has no wins after two rounds at the Euro. Then it reached the playoffs
Alba-player of the match Spain - Poland. He has 1 selection and 83 accurate passes